ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2016: Locurile disponibile și condițiile de înscriere la concursADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2016: În acest an, numărul de locuri de la instituțiile de învățâmânt ale MAI a fost dublat, fiind disponibile peste 2000. Ghidul de selecție al candidaților urmează să fie publicat luna aceasta.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2016: Locurile disponibile si conditiile de inscriere la concurs
ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2016: Locurile disponibile și condițiile de înscriere la concurs
Foto: vremeanoua.ro

ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2016:

Cifra de şcolarizare în instituţiile de învăţământ ale MAI, inclusiv în ACADEMIA DE POLIŢIE, a fost mărită până la capacitatea maximă. Astfel, în acest an sunt disponibile 2433 de locuri pentru tinerii care doresc să devină polițiști, pompieri, jandarmi sau polițiști de frontieră. 

Ghidul de recrutare și selecție a candidaților pentru programele universitare de licență și postliceale din instituțiile de învățământ care asigură formarea profesională a personalului necesar MAI, sesiunea 2016, urmează să fie publicat pe site-ul oficial www.mai.gov.ro, în cursul acestei luni.

Reamintim că numarul de locuri alocat în 2015 în institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne a fost următorul:

a) Academia de Politie - Alexandru Ioan-Cuza- Bucuresti:

1. Specializarea "Drept" - 65 de locuri .

2. Specializarea "Ordine si Siguranta Publica":

- arma politie : 250 de locuri si 10 locuri pentru minoritati (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru maghiari si 2 pentru alte minoritati).

b) Scoala de Agenti de Politie " Vasile Lascar" Campina - 505 locuri (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minoritati );

c) Scoala de Agenti de politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca - 125 de locuri

(3 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru alte minoritati );

d) Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" - Boldesti-3 locuri;

e) locurile alocate M.A.I. la institutiile de invatamant ale Serviciului Roman de Informatii:

- Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" - 10 locuri.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2016:

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"" Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina şi "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele:

1. Condiţii legale:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic - aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. - comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (după admitere nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic);
îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior şi au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să respecte prevederile art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Mai exact, candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii ori candidaţii declaraţi "admis" care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2015 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

2. Criterii specifice:
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2016:

DOSARUL DE INSCRIERE

Pentru înscriere, fiecare candidat va depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliu înscris în cartea de identitate, următoarele documente:

cererea de înscriere şi CV;

copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi

copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);

copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

cazierul judiciar;

caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

3 fotografii tip buletin de identitate;

două fotografii color 9 x 12 cm;

fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

avizul psihologic;

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE ADMITERE din 2015

FACULTATEA DE POLIŢIE

PERIOADA DE CONCURS: 19.07 – 03.08.2015
Înscrierea candidaţilor 19- 20 .07.2015, orele 800 - 1600
Etapa I – eliminatorie 22.07 – 28.07.2015 - conform graficului
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli - 29.07.2015

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 30 – 31.07.2015
Afişarea rezultatelor la probele scrise 01.08.2015
Depunerea contestaţiilor la probele scrise 01 – 02.08.2015, până la ora 12.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 02.08.2015
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă- 03.08.2015

FACULTATEA DE POMPIERI

PERIOADA DE CONCURS: 19.07 – 28.07.2015
Înscrierea candidaţilor 19- 20 .07.2015, orele 800 - 1600
Etapa I – eliminatorie 22.07 – 23.07.2015 - conform graficului
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli- 24.07.2015

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 25.07.2015, ora 09.00 
Afişarea rezultatelor la probele scrise 26.07.2015
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă - 26.07.2015, ora 09.00
Depunerea contestaţiilor la probele scrise 26.07.2015, ora 09.00 – 27.07.2015, ora 09.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 28.07.2015, ora 09.00

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

PERIOADA DE CONCURS: 13.07 – 01.08.2015
Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 13 – 26.07.2015, orele 800 - 1600
Testarea psihologică 28.07.2015, ora 09.00
Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică 29.07.2015
Susţinerea probelor scrise (90 minute) 30.07.2015, ora 09.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise 31.07.2015, ora 09.00
Depunerea contestaţiilor la probele scrise 31.07.2015, ora 12.00 – 01.08.2015, ora 12.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 01.08.2015

Etichete: admitere academia de politie, admitere academia de politie 2016, calendar admitere politie, locuri admitere politie

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE