ADMITERE FACULTATE 2014. Înscrierile pentru ADMITEREA LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI încep joiADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Joi, 10 iulie 2014, încep înscrierile pentru admiterea la cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti. Pentru ADMITEREA la studii universitare de licenţă, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI pune la dispoziția candidaţilor 4.400 de locuri la buget şi 4.000 de locuri cu taxă.

ADMITERE FACULTATE 2014. Inscrierile pentru ADMITEREA LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI incep joi
ADMITERE FACULTATE 2014. Înscrierile pentru ADMITEREA LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI încep joi
Foto: realitatea.net

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA BUCUREȘTI. Calendarul admiterii 2014 pentru studii universitare de licență la Universitatea Bucureşti este următorul:

SESIUNEA IULIE 2014:

- 10 - 18 iulie: Înscrierea candidaţilor

- 21 - 25 iulie: Susținerea probelor de concurs

Data limită de afișare a rezultatelor este 28 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014:

- 5-12 septembrie: Înscrierea candidaților

- 15-19 septembrie: Susținerea probelor de concurs

Data limită de afișare a rezultatelor este 23 septembrie.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Acte necesare la înscriere:

- fişă-tip de înscriere ;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
- adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- B.I sau C.I în copie;
- chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 2014. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
- adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 2014. Înscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolvenţii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepţie făcând absolvenţii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus, candiaţii sunt obligaţi să prezinte certificatul de botez, precum şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceştia aparţin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele băneşti cuvenite: donaţii, burse, semiburse etc.) şi în cadrul căreia urmează a fi repartizaţi.

ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 2014. Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2014 o puteți vedea AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. TAXA DE ÎNSCRIERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2014

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI: 150 lei
FACULTATEA DE BIOLOGIE: 150 lei
FACULTATEA DE CHIMIE: 100 lei
FACULTATEA DE DREPT: 330 lei
FACULTATEA DE FILOSOFIE: 120 lei
FACULTATEA DE FIZICĂ: 80 lei
FACULTATEA DE GEOGRAFIE: Domeniul Geografie 200 lei
FACULTATEA DE GEOGRAFIE: Domeniul Știința Mediului 150 lei
FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ: 100 lei
FACULTATEA DE ISTORIE: 150 lei
FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII: 150 lei
FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE: 200 - 250 lei
FACULTATEA DE LITERE: 150 lei
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ: 100 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI - Domeniul Psihologie 250 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI - Domeniul Științe ale Educației 150 lei
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 90 lei
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 150 lei
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ 100 lei
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 250 lei
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 85 lei

Facultatea de Geografie: Pentru candidații care se înscriu la ambele domenii de licență - 250 lei.
Facultatea de Geologie şi Geofizică: 100 lei (pentru fiecare opţiune în plus 30 lei).
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: 150 lei pentru prima înscriere/program de studii, 75 lei pentru a doua înscriere/program de studii, 50 lei a treia înscriere /program.
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: 250 lei pentru un dosar, 300 lei pentru 2-3 dosare, 350 lei pentru 4-5 dosare.
Facultatea de Litere: 150 lei pentru prima înscriere; 100 lei pentru a doua înscriere și câte 50 lei pentru restul înscrierilor.
Facultatea de Matematică şi Informatică: 100 lei pentru participarea la concursul de admitere la un singur domeniu de licenţă; 150 lei pentru participarea la concursul de admitere la două domenii de licenţă; 200 lei pentru participarea la concursul de admitere la trei domenii de licenţă.
Facultatea de Psihologie și Științele Educației: 150 lei pentru o singură opțiune, 200 lei pentru doua opțiuni, 250 lei pentru trei opțiuni.
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: 90 lei pentru prima înscriere; 60 lei a doua înscriere, 50 lei a treia înscriere.
Facultatea de Stiinţe Politice: 150 lei pentru primul dosar depus; 75 lei pentru al doilea dosar. Pentru al treilea dosar candidatul nu mai plătește taxa.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ
Sesiunea IULIE 2014

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

- Administraţie publică;
- Administrarea afacerilor;
- Marketing.

Candidaţii se admit pentru cele trei specializări în bazaconcursului de dosare, în funcţie de:

Proba 1 - Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional – 300 de cuvinte), notat cu calificativul ADMIS/RESPINS;
Proba 2 - Media examenului de bacalaureat (100%).

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate (Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor şi Marketing), depunând câte un dosar complet.

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a) Prima probă scrisă a examenului de bacalaureat;
b) A II-a probă scrisă a examenului de bacalaureat;
c) A III-a probă scrisă a examenului de bacalaureat.

Mai multe informații, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE BIOLOGIE

Admitere studii de licență - Sesiunea IULIE 2014 
Perioada de înscriere : 10-18 iulie 2014
10-11 IULIE 2014 – orele 9.00-14.00
12,13 IULIE 2014 – orele 9.00-12.00
14-18 IULIE 2014 – orele 9.00-14.00

Afişare rezultate proba I –Eseu – 19 iulie 2014

Eseul se va depune împreună cu dosarul de înscriere.

Contestaţiile se vor putea depune în data de 20 iulie 2014 la secretariat între orele 9.00-12.00.

Afişare rezultate preliminare: 23 iulie 2014

Confirmarea locurilor se face cu diploma de bacalaureat în original.

NUMĂR DE LOCURI FINANȚATE PRIN GRANTURI DE STUDII (buget):

Programul de studii Biologie (cursuri de zi, 3 ani) –60 locuri din care 1 loc pentru candidații de etnie rroma
Programul de studii Biochimie (cursuri de zi, 3 ani) - 40 locuri
Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (cursuri de zi, 3 ani) –30 locuri

NUMĂR DE LOCURI TAXĂ:

Biologie 60
Biochimie 20
Ecologie și Protecția Mediului 30

Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei (valabil pentru una, două sau trei opțiuni) – se achită la sediul facultății, la înscriere.

Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.100 lei

Selecţia candidaţilor se face astfel:

Proba I- Eseu- probă eliminatorie, notat cu admis/respins
Eseul se va depune împreună cu dosarul de înscriere.

Proba II- 100% media de la bacalaureat

Departajarea candidaţilor situați pe ultimul loc cu aceeași medie se face având prioritate candidatul cu nota cea mai mare obținută la limba română scris la examenul de bacalaureat.

Criterii de admitere şi numărul de locuri pentru olimpici:
Distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi distincţii la olimpiadele şcolare naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;
Distincţii obţinute la Concursuri internaţionale de Proiecte de mediu;

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)
Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat (se accepta şi copie legalizată numai însoţită de adeverinţă de la facultatea unde a fost depus originalul);
Certificatul de naştere în copie legalizată;
Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
3 fotografii tip Buletin de identitate;
Copie după cartea de identitate
Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
Fişă- tip de înscriere;
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere).
Dosar plic.

Adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat de bursă.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate) și personalul încadrat în Universitatea din Bucuresti pentru susținătorii legali ai candidatului.
Candidaţii absolvenţi cu diplomă de licenţă vor depune diploma de licenţă în original şi foaie matricolă și o adeverință de la facultatea absolvită din care să rezulte forma de finanţare pe toţi anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat de bursa.
La admitere pot candida şi cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor apartinând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene având obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor.

Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:
O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate

La dosarul de admitere trebuie adăugată o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE CHIMIE

Facultatea de Chimie organizează concurs de admitere pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale: 

1. Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, formă învăţământ cu frecvenţă)

Programe de studii:

Chimie

Biochimie tehnologică

 2. Domeniul de licenţă Ştiinţa mediului (3 ani, formă învăţământ cu frecvenţă )

 Program de studiu:

  • Chimia Mediului 

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE DREPT

La Facultatea de Drept admiterea se dă la Română și Economie:

Tematica și bibliografie:
1. Română 
2. Economie 

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE FILOSOFIE
ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ

FILOSOFIE

- modulul Filosofie

- modulul Filosofie – Studii europene

Locuri: 115 buget – ( 70 locuri modulul Filosofie si 45 locuri modulul Filosofie – Studii europene )

65 taxă – ( 35 locuri modulul Filosofie si 30 locuri modulul Filosofie – Studii europene )

Perioada de înscrieri: 10 – 18 iulie 2014

Program de înscrieri:

Luni – vineri – 9,00 – 14,00

Sâmbătă – duminică – 9,00 – 12,00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:

1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE FIZICĂ

La Facultatea de Fizică, candidaţii pot opta pentru alegerea testului grilă astfel:

La discipina Fizică: un test la alegere din cele patru capitole (Mecanică, Termodinamică, Electricitate, Optică)
La discipina Chimie: un test la alegere din cele două (Chimie anorganică, Chimie organică)
La disciplina Informatică: un test la alegere din cele doua limbaje de programare ( Pascal, (C/C++) )
La disciplina Matematică: un test de Analiză şi Algebră
La disciplina Biologie: un test de Anatomie

Modele de teste, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE GEOGRAFIE 

Subiecte admitere 2014

Propuneri admitere 2014 (licență, master, doctorat)

Metodologie admitere

Precizări admitere

Mai multe detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

Inginerie geologică: 

1) ESEU MOTIVATIONAL (notat admis/respins)
2) MEDIA DE LA BACALAUREAT

Geofizică: 

1) ESEU MOTIVATIONAL (notat admis/respins)
2) MEDIA DE LA BACALAUREAT

Eseul moțivational pentru Inginerie geologică (scris de mână, maxim o pagina, care va fi depus intr-un plic la inscriere) trebuie să conțină:
- sursa de documentare privind facultatea și programul la care se înscriu candidații
- viziunea candidatului asupra științelor inginerești în general și ingineriei geologice în particular
- planuri de carieră după absolvirea programului de studii universitare de licență în domeniul inginerie geologică
Eseul moțivational pentru Geofizică (scris de mână, maxim o pagina, care va fi depus intr-un plic la inscriere) trebuie să conțină:
- sursa de documentare privind facultatea și programul la care se înscriu candidații
- viziunea candidatului asupra științelor inginerești în general și geofizicii în particular
- planuri de carieră după absolvirea programului de studii universitare de licență în domeniul geofizică

Geologie: 

1) 40% - test grilă
2) 60% - media de la bacalaureat

Mai multe detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE ISTORIE

Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la examenul de bacalaureat și a unei scrisori de intenție (admis/respins).

Criteriile de departajare a candidațiilor cu aceiași medie sunt:

1. Nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba șiliteratura română.

2. Nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Admiterea se face pe specializări. Pentru fiecare specializare se depune un dosar.

Mai multe detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

ADMITEREA la FJSC

Cursuri de zi (IF - învăţământ cu frecvenţă):
Admiterea se face pe bază de concurs, organizat pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi constă într-o probă scrisă: Limba română, creativitate şi expresivitate.
Candidaţii se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studii:
- Jurnalism
- Comunicare şi relaţii publice
- Publicitate.
Pentru fiecare opţiune în parte trebuie depus un dosar de înscriere. Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul (sau dosarele) de înscriere.
IMPORTANT: Examenele de admitere vor avea loc separat, la date diferite, cu subiecte diferite.

Cursuri cu frecvenţă redusă (ID - învăţământ la distanţă):
Comunicare şi relaţii publice ID - acreditat ARACIS, cu o capacitate de şcolarizare de 75 de studenţi.
Jurnalism ID - acreditat ARACIS cu încredere limitată (25.06.2013), cu o capacitate de şcolarizare de 50 de studenţi.
Publicitate ID - autorizare ARACIS de funcţionare provizorie (26.06.2013), cu capacitate de şcolarizare de 50 de studenţi.

Admiterea se face pe bază de concurs, organizat pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi constă într-o probă scrisă: Limba română, creativitate şi expresivitate.

Detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

BROȘURA DE ADMITERE PENTRU FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE poate fi consultată AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE LITERE

Lista programelor de licență
Limba și literatura română—o limbă și literatură străină
Literatură universală și comparată—o limbă și literatură străină
Etnologie
Comunicare și relații publice
Studii europene
Ştiinţe ale informării şi documentării
Asistență managerială și secretariat

Toate detaliile despre admiterea la Facultatea de Litere, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Proba de concurs și criterii de departajare

Domeniul de licență: Matematică
Domeniul de licență: Informatică

Proba de concurs este o lucrare scrisă cu durata de 3 ore.
Se propun patru subiecte, câte unul din următoarele discipline studiate în liceu: algebră, analiză matematică,
geometrie și informatică.
Candidații la domeniul de licență Matematică vor trata, la alegere, două din cele patru subiecte propuse.
Candidații la domeniul de licență Informatică vor trata obligatoriu subiectul de informatică și, la alegere, unul din
cele trei subiecte de matematică propuse.

Media obținută la un domeniu nu este valabilă pentru celălalt domeniu.

Media de la lucrarea scrisă are o pondere de 80% în media finală, iar media de la examenul de bacalaureat are o
pondere de 20%.

Criterii de departajare în cazul unor medii egale:
1. Media obținută la proba scrisă la examenul de admitere.
2. Nota obținută la proba de matematică la examenul de bacalaureat.

Proba de concurs și criterii de departajare

Criterii de departajare

Domeniul de licență: Calculatoare și tehnologia informației

Proba de concurs este o lucrare scrisă cu durata de 3 ore.

Se propun cinci subiecte, câte unul din următoarele discipline studiate în liceu: algebră, analiză matematică, geometrie, fizică și informatică.

Candidații la domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației vor trata, la alegere, un subiect dintre cele de matematică (algebră, analiză matematică, geometrie) și un subiect, la alegere, dintre cel de informatică și cel de fizică (subiectele vor fi de tip grilă).

Media de la lucrarea scrisă are o pondere de 80% în media finală, iar media de la examenul de bacalaureat are o
pondere de 20%.

Criterii de departajare în cazul unor medii egale:
1. Media obținută la proba scrisă la examenul de admitere.
2. Nota obținută la proba de matematică la examenul de bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației organizează sesiunea de admitere la studii universitare de licență, anul universitar 2014/2015, pentru următoarele programe de studiu:

Domeniul Psihologie, programul de studiu Psihologie
Domeniul Științe ale Educației, programele de studiu Pedagogie, Psihopedagogie specială
Domeniul Științe ale Educației, programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Domeniul PSIHOLOGIE, program de studiu PSIHOLOGIE
Probă scrisă din tematică - 21 iulie 2014, ora 9.00

COMPETENTE EVALUATE: caracterizarea proceselor psihice si a componentelor structurii de personalitate - analiza comparatiei si interactiunilor dintre procesele psihice si componentele structurii de personalitate, precum si relatiile dintre componentele structurii de personalitate
TEMATICA PENTRU CONCURS:
Procesele psihice si rolul lor in evolutia personalitatii
procesele cognitive superioare (gândirea, limbajul, memoria, imaginatia);
procesele reglatorii (motivatia, afectivitatea, vointa, atentia).
Sistemul de personalitate (personalitatea, temperamentul, aptitudinile, caracterul)
BIBLIOGRAFIE: manual psihologie, oricare dintre manualele de psihologie pentru liceu, acreditate de MEN.
CRITERIU DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:
Media generală a examenului de Bacalaureat.
Nota obținută la proba scrisă la disciplina Limba și literatura română la examenul de Bacalaureat
Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, programele de studiu: PEDAGOGIE, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Eseu motivational (admis/respins)
Medie bacalaureat
ESEU MOTIVAȚIONAL: va pune in valoare aspecte legate de motivatia participarii la programul de licență în științele educației (pedagogie, psihopedagogie specială) şi va fi depus odată cu dosarul de concurs, la înscriere. În eseul motivațional candidatul se prezintă pe sine şi trece în revistă așteptări, interese și proiecte personale şi profesionale legate de domeniul științelor educației.

In cadrul eseului trebuie să se regăsească și următoarele informații: numele și prenumele candidatului (Nume, Iniţiala tatălui, Prenume (Nume după căsătorie)), adresa de domiciliu, adresa de email și codul numeric personal.

Eseul realizat de candidat va fi întocmit după următoarele reguli de editare: pagina A4, orientare portret, margini - 2 cm, caractere Times New Roman, font 12, aliniere justify, spațiere la un rând. Dimensiunea eseului este de minim o pagină, maxim 2 pagini. Vezi criteriile de evaluare a eseului motivațional.

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, program de studiu PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
Proba orala (admis/respins) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) - eliminatorie
Medie bacalaureat
CRITERIU DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

nota obținută la proba scrisă la disciplina Limba și literatura română, la examenul de Bacalaureat.
nota obținută la proba orală la disciplina Limba și literatura română, la examenul de Bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


INSCRIERI – 10 - 18 IULIE 2014 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și a evaluării eseului motivațional: 21 iulie 2014
Confirmarea locului*: 23, 24,25 iulie 2014

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 28 iulie 2014

PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:

Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu Admis/Respins iar ierarhizarea candidațiulor care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel:

2. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).
CRITERIUL DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă(I) și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat(II).
PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat.

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE:
Eseu motivational (300 – 500 cuvinte)
Cerere-tip de înscriere (candidatul va completa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formular);
Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi foaia matricolă (sau copie legalizată în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2014) eliberată de către instituția de învătămănt, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
Copia legalizată a certificatului de naştere;
Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
2 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
B.I. sau C.I. în copie;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (90 lei -prima inscriere-, 60 lei a doua inscriere si 50 lei urmatoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii)
candidații de etnie rroma care se înscriu pe locurile speciale (destinate rromilor), vor complete dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenanța etnică și care va fi vizata la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

Licenţă Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII
Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ
Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidaţi admişi pe locuri de la buget, candidaţi admişi pe locuri cu taxă, candidaţi admişi pe lista de aşteptare şi candidaţi respinşi.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de:
a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Licenţă Ştiinţe Politice, specializarea Studii de securitate

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII
Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ
Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidaţi admişi pe locuri de la buget, candidaţi admişi pe locuri cu taxă, candidaţi admişi pe lista de aşteptare şi candidaţi respinşi.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de:
a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Toate detalii despre admitere, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ 

Admiterea constă în: Concurs de dosare + Eseu

Mai multe detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

I. Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală
Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale;
Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Notă:

1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie va fi nota obţinută la testul grilă de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;
2. Candidaţii licenţiaţi vor susţine testul grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, după aceeaşi tematică;
3. Testul psihologic și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;

II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
Probă de examen: Interviu (50% din media examenului de admitere);
Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.
Notă:

1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie va fi nota obţinută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

III. Programul de studii universitare de licenţă: Artă Sacră

Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
Probă de examen: DESEN
Tematica pentru Proba la desen: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
Tehnica de execuție : creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică organizează pentru anul universitar 2014-2015, admitere la:

Programe de studii universitare de licenţă:
STUDII RELIGIOASE 
Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte
Domeniul de licenţă: Teologie
Durata studiilor: 3 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Nr. locuri la buget: 15

 Nr. locuri cu taxă: 15

TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte
Domeniul de licenţă: Teologie
Durata studiilor: 3 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Nr. locuri la buget: 15

Nr. locuri cu taxă: 15

ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 2014.

Etichete: admitere, admitere facultate, admitere facultate 2014, realitatea, universitatea din bucuresti

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h