BAC 2014: PROGRAMA pentru Bacalaureat 2014, la Limba și Literatura Română, profil REALBAC 2014: PROGRAMA pentru Bacalaureat 2014, la Limba și Literatura Română, profil REAL. Ministerul Educației a publicat programa pentru examenul de Bacalaureat 2014, la Limba și Literatura Română, profil REAL.

BAC 2014
BAC 2014
Foto: bacalaureatul.ro

BAC 2014: PROGRAMA pentru Bacalaureat 2014, la Limba și Literatura Română, profil REAL


Ministerul Educației a publicat programa pentru examenul de Bacalaureat 2014, la Limba și Literatura Română, profil REAL.

Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN

PENTRU DISCIPLINA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil real
Filiera tehnologică - toate profilurile şi specializările
Filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic)

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU
DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
I. STATUTUL DISCIPLINEI

Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.
Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă şi comunicare.
Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora, în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică – toate profilurile şi specializările, filiera vocaţională – toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen.
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, la prima vedere, precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

 

  1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

 

Competenţespecifice

Conţinuturi asociate

1.1. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, eficiente şi personalizate, adaptate unor situaţii de comunicare diverse

 • reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare, filme artistice şi documentare, spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.; adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.)

 • reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului, preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.); tipuri: conversaţia, discuţia argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.); argumentare şi contraargumentare în dialog

 • stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare

 • rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.

1.2. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse

 • reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la cerinţa de redactare, adecvare stilistică, aşezare în pagină, lizibilitate)

 • relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie, scrisoarea în format electronic (e-mail)

 • exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat

 • normele citării

 • normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual

1.3. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte

– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon

expresivitateaîn limbajul comun şi în limbajul poetic

1.4. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise

 • texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare,

 • memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului

 • sens denotativ şi sensuri conotative

 • elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, contextul

 • ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr

 • scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc.

 • reacţiile receptorului: cititor, ascultător

1.5. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului

 • componentele şi funcţiile actului de comunicare

 • niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal

 • normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual

 • tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ

 • discursul politic, discursul publicistic

 • rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere

 • rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog

 

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare

Competenţespecifice

Conţinuturi asociate

2.1. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere

 • temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume

 • genuri literare: epic, liric, dramatic

 • modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite

2.2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ

 • particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative

 • particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final, episoade/secvenţe narative, tehnici narative

 • instanţele comunicării în textul narativ

 • construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a personajului; tipuri de personaje

 • tipuri de perspectivă narativă

 • specii epice: basm cult, nuvelă, roman

 • registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului

 • stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber

2.3. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic

 • particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic

 • particularităţi ale compoziţiei textului dramatic

 • modalităţi de caracterizare a personajelor

 • registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului

 • specii dramatice: comedia

 • un text dramatic postbelic

 • creaţie dramatică şi spectacol

 • cronica de spectacol

2.4. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic

 • titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică

 • sugestie şi ambiguitate

 • imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie

 • poezie epică, poezie lirică

 • instanţele comunicării în textul poetic

2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte

 • viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, sensuri multiple ale textelor literare

 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; limbajul muzicii (pentru proba orală)

2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură

– lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură

 

3. Punereaîncontextatextelorstudiateprinraportarelaepocăsaulacurenteculturale/literare

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilordintreopereleliterareşi contextulculturalîncareau apărut acestea

trăsături ale curentelor culturale/literare reflectateîn texteleliterarestudiate sau în texte laprimavedere

3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate

 

 • curenteculturale/literareînsecoleleXVII-XVIII:umanismul şiiluminismul

 • perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; criticismul junimist)

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul)

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; identitate culturală în context european)

d. perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

 

4. Argumentarea înscris şi oral a unoropinii îndiversesituaţii de comunicare

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere

 • construcţia textului argumentativ; rolul conectorilor în argumentare, structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare, scrise sau orale

 • logica şi coerenţa mesajului argumentativ

4.2. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie

 • verbeevaluative,adverbedemod/predicativecarciale subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri sintacticeîn argumentare

 • construcţia discursuluiargumentativ:structurispecifice, conectori, tehniciargumentative, eseul argumentativ

4.3. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii

 • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară

 • eseul structurat, eseul liber

 

 

BAC 2014: PROGRAMA pentru Bacalaureat 2014, la Limba și Literatura Română, profil REAL.

Etichete: bac 2014, bacalaureat 2014, profil REAL, programa

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE