BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ. Pe 17 august începe sesiunea a doua a examenului de bacalaureatBACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. Luni, 17 august, începe examenul de bacalaureat, sesiunea a II-a. Ca şi în sesiunea din vară, candidaţii vor fi supravegheaţi atât video, cât şi audio, iar înregistrările vor fi verificate prin sondaj.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNA. Pe 17 august incepe sesiunea a doua a examenului de bacalaureat
BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ. Pe 17 august începe sesiunea a doua a examenului de bacalaureat
Foto: ziuanews.ro

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. Absolvenţii de liceu care au trecut de prima sesiune de bacalaureat şi nu au promovat mai au o şansă luna aceasta, când se va organiza cea de-a doua sesiune de examene.

BACALAUREAT 2015, SESIUNEA TOAMNĂ. În perioada 17-18 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi cele în limba maternă, în perioada 18 -19 au­gust, evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie interna­ţională, iar pe 20 şi 21 august, evaluarea competenţelor digitale. De pe 24 august încep probele scrise cu Limba şi literatura română, apoi, pe 25 august, va avea loc proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Pe 26 august va fi proba obligatorie a profilului, pe 28 august, proba la alegere a profilului şi specia­lizării, apoi, pe 31 august, se vor afişa rezultate până la ora 12. În intervalul 12 - 16 se vor putea depune contestaţiile.

Pe 1 şi 2 septembrie, acestea se vor re­zolva, lucrările fiind reevaluate de către o altă comisie, iar pe 3 septembrie se vor afişa rezultatele finale.

BACALAUREAT 2015 EDU.RO TOAMNA. Sunt aproape 51.000 de absolvenţi de liceu care în prima sesiune au picat examenul, plus alţi 340.000 care nu au promovat bacalaureatul în ultimii ani. Potrivit statisticilor, doar unul din zece tineri care nu promovează din prima, reuşeşte să obţină diploma. La nivel naţional sunt 55 de licee cu promovabilitate zero.

În sesiunea iunie - iulie 2015, 67,9% dintre absolvenţii de clasa a XII-a au promovat examenul de Bacalaureat.

Din totalul celor 159.715 absolvenţi de liceu care s-au prezentat la examen, au promovat, după soluţionarea contestaţiilor, 108.436 (67,9%) de candidaţi, cu 1,5% peste rata de la prima afişare a rezultatelor (66,41%). Rezultatul este superior cu peste 7 puncte procentuale celui înregistrat în prima sesiune a anului 2014 (60,65%) şi cu 11,5% faţă de 2013 (56,4%).

Rata de promovare pentru promoţia curentă este de 74,2% (102.047 de elevi), în creştere cu 1,42% după soluţionarea contestaţiilor şi cu 11,1% mai mare faţă de anul 2013 (63,1%).

La nivel naţional, s-au înregistrat 81 de medii de 10, cu 18 peste cele consemnate iniţial. Pe judeţe, cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (83,42%), Braşov (80,53%), Bacău (79,97%) şi Sibiu (77,69%). Rata de reuşită în Capitală este de 70,22% (în creştere cu 2,2%), superioară cu peste 11 puncte procentuale celei de anul trecut, potrivit romaniatv.net.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. În semn de apreciere a excelenţei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va înainta Guvernului un proiect de hotărâre privind premierea cu 3.000 de lei a fiecărui elev care a obţinut media 10 la Bacaluareat (81 de elevi), respectiv cu 1.000 de lei a fiecărui elev de clasa a VIII-a care a obţinut media generală 10 la Evaluarea Naţională (456 de elevi).

Singurele judeţe aflate sub 50% sunt Giurgiu (37,33%), Ilfov (41,90%) şi Teleorman (44,31%).

La nivel naţional, au fost depuse 50.501 contestaţii: 22.637 la proba scrisă de Limba şi literatura română E)a), 493 la proba scrisă de Limba şi literatura maternă E)b), 13.185 la proba scrisă obligatorie a profilului E)c) şi 14.186 la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării E)d). În medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe este de 42,3%: 50,6% la proba E)a), 42,8% la proba E)b), 40,8% la proba E)c) şi 35% la proba E)d).

Din totalul celor 168.939 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 159.715 candidaţi (137.481 din promoţia 2014-2015 şi 22.234 din promoţiile anterioare). 9.224 de candidaţi au absentat. 332 elevi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 50.947 de candidaţi au fost respinşi (35.212 din promoţia curentă şi 15.735 din promoţiile anterioare).

Din totalul absolvenţilor de clasa a XII-a din promoţia curentă, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ la începutul anului şcolar 2014-2015, 76,9% s-au înscris şi au participat la examenul de Bacalaureat din această sesiune, cu trei procente mai mult decât în sesiunea iunie - iulie a Bacalaureatului 2014.

Media minimă de promovare, pentru fiecare disciplină în parte, este 5, iar media finală, a notelor la toate disciplinele, necesară pentru promovarea examenului de Bacalaureat, este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul celor 159.715 candidaţi prezenţi, aici fiind incluşi şi cei 332 de absolvenţi eliminaţi.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. Subiectele pentru probele A) şi B), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare.

Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale şi itemi corespunzători descriptorilor competenţelor d in programele pentru bacalaureat.

Subiectele menţionate mai sus vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

La proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională.

Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează: a) probă scrisă; b) probă orală; c) probă de înţelegere a unui text audiat.

Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Subiectele pentru proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se stabilesc de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei “Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a.

Durata probei D, de evaluare a competenţelor digitale, modalitatea de desfăşurare şi evaluare a probei vor fi stabilite printr-o procedură elaborată de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, în concordanţă cu standardele europene, care va fi publicată pe web-site până la data de 1 noiembrie 2010;

Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBELOR

Probele de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale

La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă.

Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate.

Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute.

La examenul oral de limba şi literatura maghiară (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare. După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen. Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen. Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

Înaintea intrării în săli pentru proba de înţelegere a unui text audiat, din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ liceal instruieşte asistenţii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi ale procedurii transmise de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli.

Candidaţii sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul în bancă, conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, organizată la nivelul unităţii de învăţământ. Asistenţii verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. Înainte de aducerea subiectelor în săli, fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.

La ora stabilită pentru începerea probei, textul în registrat pe o casetă sau pe un CD este audiat de două ori. Pe măsură ce audiază textul, elevii încep rezolvarea subiectelor.

După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi.

După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. Colţul colii tipizate va fi lipit, în prezenţa candidatului, numai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lu crării. La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

La finalizarea probei, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise.

Evaluare a competenţelor digitale

Proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal. Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale sunt transmise unităţilor de învăţământ liceal.

Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, organizată la nivelul unităţii de învăţământ liceal, asigură, înaintea probei de evaluare a competenţelor digitale, pregătirea laboratoarelor de informatică şi a calculatoarelor pentru buna desfăşurare a acesteia.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. Comisia se va asigura că toate calculatoarele au softul necesar pentru rezolvarea subiectelor, în conformitate cu programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, că există conectare la internet pentru fiecare calculator etc. Totodată, la pregătirea calculatoarelor se va avea în vedere ca, în timpul probei, candidaţii să nu poată comunica între ei prin calculator şi ca toate calculatoarele să aibă aceeaşi informaţie pentru toţi candidaţii.

Înaintea intrării în laboratoarele de informatică pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ liceal instruieşte asistenţii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi ale procedurii transmise de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli.

La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale exame nului. Candidaţii sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor, organizată la nivelul unităţii de învăţământ.

Asistenţii verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ, BACALAUREAT 2015, SUBIECTE BAC 2015, EDU.RO. La finalul probei, în funcţie de procedurile stabilite de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, candidaţii vor preda asistenţilor foile pe care au rezolvat subiectul sau vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obţinute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum şi un fişier în care vor nota răspunsuri la eventualele întrebări conţinute în su biecte. Acestea constituie documente de examen.

Etichete: BAC 2015, bacalaureat, bacalaureat 2015, edu.ro, SUBIECTE BACALAUREAT 2015

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE