BACALAUREAT 2016: PROBA LA ALEGERE. SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE la CHIMIEBACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM CHIMIE, conform EDU.RO. Absolvenţii de liceu susţin vineri, 8 iulie, ultima probă la bacalaureat. La proba la alegere a profilului şi specializării, ei au ca variante Anatomie - Biologie, Chimie, Economie, Filosofie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie şi Sociologie. B365.ro va publica mai jos SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE la CHIMIE.

BAREM

· Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1. A; 2. A; 3. A; 4. F; 5. F. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – b; 5 – a. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1 - c; 2 - f; 3 - b; 4 - a; 5 - d. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. precizarea compoziției nucleare a atomului 108Ag:
47 47 de protoni (1p), 61 de neutroni (1p) 2 p
2. a. scrierea configurației electronice a atomului elementului (E): 1s22s22p6 (2p)
b. determinarea numărului atomic al elementului (E): Z = 10 (1p)
c. notarea poziției în tabelul periodic al elementelor: grupa 18 (VIII A) (1p), perioada 2 (1p) 5 p
3. modelarea procesului de ionizare a atomului de clor 3 p
4. modelarea formării legăturii chimice în molecula de hidrogen 3 p
5. ordonare corectă: Al, Mg, Na 2 p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuației procesului de oxidare a iodului (1p), respectiv de reducere a clorului (1p)
b. notarea rolului clorului: agent oxidant (1p) 3 p
2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1: Cl2 + 2KI → 2KCl + l2 1 p
3. a. raţionament corect (2p), calcule (1p), m(NaOH) = 14 g
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), c(sol.NaOH) = 7% 5 p
4. a. scrierea ecuației reacției dintre clor și fier-pentru scrierea formulelor reactanților și ale produșilor de reacție (1p),
pentru scrierea coeficienților stoechiometrici (1p)
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), m(FeCl3) = 1300 g 4 p
5. scrierea ecuației reacţiei globale care are loc la electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu 2 p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. a. raționament corect (2p), calcule (1p), 0
f CH4 (g) D H = - 74,6 kJ/mol
b. precizarea tipului reacției: reacție exotermă (1p) 4 p
2. raționament corect (2p), calcule (1p), Q = 3208,4 kJ 3 p
3. raționament corect (1p), calcule (1p), ΔT = 25 K 2 p
4. raționament corect (2p), calcule (1p), ΔrH = ΔrH1 - 3ΔrH2 = - 1427,8 kJ 3 p
5. ordonare corectă: H2O(g), SO2(g) (2p); justificare corectă (1p) 3 p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte
1. a. notarea rolului platineiîn reacție: catalizator (1p)
b. precizare corectă: platina se regăsește cantitativ la sfârșitul reacției (1p) 2 p
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), V(O2) = 14,76 L 3 p
3. a. raţionament corect (2p), calcule (1p), N(O) = 10.NA = 6,022.1024 atomi
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), m(NH3) = 34 g 5 p
4. raţionament corect (2p), calcule (1p), pH = 1 3 p
5. a. notarea caracterului acido-bazic al soluției cu pH = 1: caracter acid (1p)
b. notarea culorii soluției: roșie (1p) 2 p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. notarea expresiei matematice a legii vitezei: v = k[A]nA 2 p
2. raţionament corect (1p), calcule (1p), k = 4.10-4 L·mol -1·s-1 2 p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), Kc = 4.10-3 3 p
4. a. precizarea numărului de coordinare al ionului metalic: 2 (2p)
b. notarea naturii legăturii chimice dintre ionul metalic şi liganzi: legătură covalent-coordinativă (2p) 4 p
5. a. scrierea ecuației reacției de ionizare a amoniaculuiîn soluție apoasǎ (2p)
b. notarea expresiei matematice a constantei de bazicitate a amoniacului, Kb (2p) 4 p

SUBIECTE BACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM CHIMIE.

 FOTO: adevărul.net

Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie au început pe data de 4 iulie, cu Limba și literatura română (proba E)a) și au continuat pe 5 iulie cu proba la Limba și literatura maternă (proba E)b). După proba obligatorie a profilului (proba E)c), de pe 6 iulie, urmează pe 8 iulie proba la alegere a profilului și specializării - (proba E)d).

Afișarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie (până în ora 16.00) și, în aceeași zi, vor putea fi depuse contestații (între orele 16:00-20:00), care urmează a fi soluționate în perioada 13 — 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

VEZI ŞI SUBIECTE ŞI BAREM CHIMIE BAC SPECIAL 2016. SUBIECTE ŞI BAREM CHIMIE ORGANICĂ ŞI ANORGANICĂ - EDU.RO

SUBIECTE SI BAREME CHIMIE BACALAUREAT 2016 edu.ro. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

SUBIECTE BACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM CHIMIE, conform EDU.RO. Examenul de bacalaureat 2016 a debutat în 13 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă a avut loc în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie a fost proba de evaluare a competențelor digitale, urmată, între 27 iunie — 1 iulie, de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin ordinul MECS nr. 5080/31.08.2015, înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat se face, prin fișă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Pentru candidații din seria curentă, profesorii diriginți întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginți depun și fișa-tip informatizată, tipărită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susțină examenul de bacalaureat.

SUBIECTE BACALAUREAT 2016. SUBIECTE și BAREM CHIMIE, conform EDU.RO. În ceea ce priveşte sesiunea august-septembrie a examenului, înscrierile se vor desfăşura între 18 şi 22 iulie, iar probele – între 16 şi 26 august, conform următorului calendar:

16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
16-17 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
17-19 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C);
18-19 august: Evaluarea competenţelor digitale (proba D);
22 august: Limba şi literatura română (proba E a, probă scrisă);
23 august: Limba şi literatura maternă (proba E b, probă scrisă);
24 august: Proba obligatorie a profilului (proba E c, probă scrisă);
26 august: Proba la alegere a profilului şi specializării (proba E d, probă scrisă);
29 august: afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00-20:00);
30-31 august: rezolvarea contestaţiilor;
1 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

Etichete: bac 2016, bacalaureat 2016, BAREM CHIMIE BAC 2016, barem chimie bacalaureat 2016, chimie, edu.ro, proba la alegere bacalaureat, subiecte bacalaureat 2016, SUBIECTE CHIMIE, subiecte chimie bac 2016, subiecte chimie bacalaureat 2016

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE