BACALAUREAT 2016: SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ din cadrul BAC 2016, conform EDU.ROBACALAUREAT 2016. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ din cadrul BAC 2016, conform EDU.RO: Elevii de clasa a XII-a încep azi, 4 iulie 2016, probele scrise din cadrul BAC 2016. B365.ro va publica mai jos SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE de la LIMBA ROMÂNĂ.

UPDATE 15.00 BACALAUREAT 2016. BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016 Filiera teoretică – Profilul umanist, potrivit EDU.RO.

· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: nu izbutesc – nu reuşesc; infinită – nemărginită) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvenţa indicată (separă un substantiv în cazul vocativ de restul
enunţului) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ care ilustrează sensul conotativ al substantivului indicat 2 puncte
4. precizarea oricărei teme a discuţiei dintre personajele din textul dat (de exemplu: iubirea)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt
mărci ale adresării directe (de exemplu: Vrei; Caterina) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – menţionarea unei modalităţi de caracterizare a personajului indicat 2 puncte
– exemplificarea printr-o secvenţă din text a modalităţii de caracterizare menționate 2 puncte
7. prezentarea rolului notaţiilor autorului în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p.;
prezentare schematică – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului dramatic, prezente în
textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa notaţiilor autorului)
2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei indicate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare
schematică, ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

– structura discursului de tip argumentativ:
· formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între
componente – 4 p.; text parţial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte
· utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.;
utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
– conţinutul argumentării:
· formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
· câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
· câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
· formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
– respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
· registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
· respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
· respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din romanul psihologic
studiat 4 puncte
· prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p.
· prezentare ezitantă – 2 p.
· prezentare schematică sau superficială – 1 p.
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/secvenţe comentate
4 puncte
· menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.
· ilustrarea trăsăturii menţionate prin două scene/secvenţe comentate – 3 p.; ilustrarea
trăsăturii menţionate printr-o scenă/secvenţă comentată – 2 p.; simpla numire a unor
scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale
romanului psihologic studiat, semnificative pentru construcția personajului ales 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului psihologic studiat se
reflectă în construcţia personajului: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere
sau schematism – 2 p.; simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
· text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
· text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
· relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
· relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

BACALAUREAT 2016. BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016 Filiera teoretică – Profilul real

· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: deodată – brusc; teamă – frică) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează elidarea unei vocale;
marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat
2 puncte
4. precizarea oricărei teme a discuţiei dintre personajele din textul dat (de exemplu: iubirea)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt
mărci ale adresării directe (de exemplu: nu ştii; Dona) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – menţionarea unei modalităţi de caracterizare a personajului indicat 2 puncte
– exemplificarea printr-o secvenţă din text a modalităţii de caracterizare menţionate 2 puncte
7. prezentarea rolului notaţiilor autorului în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p.;
prezentare schematică – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului dramatic, prezente în
textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa notaţiilor autorului)
2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei indicate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare
schematică, ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

– structura discursului de tip argumentativ:
· formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între
componente – 4 p.; text parţial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte
· utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.;
utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
– conţinutul argumentării:
· formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
· câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
· câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
· formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
– respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
· registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
· respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
· respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului
interbelic studiat în perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică:
evidenţierea trăsăturii – 2 p.; simpla menţionare a trăsăturii – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte
– prezentarea a două scene/secvențe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din romanul
interbelic studiat 4 puncte
· menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.
· ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două scene/secvențe comentate – 3 p.;
ilustrarea printr-o scenă/secvență comentată – 2 p.; simpla indicare a unor scene/secvenţe
sau tendinţa de rezumare – 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale
romanului interbelic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în romanul
interbelic studiat: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
· text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
· text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
· relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
· relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ, BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

Elevii de la secția uman și real au avut de tratat la primul subiect genul dramatic. La al doilea subiect, elevii de la umană au avut de argumentat rolul lecturii în dezvoltarea personală, iar cei de la real au trebuit să prezinte rolul jocurilor video în viața tinerilor (text argumentativ). La al treilea subiect, elevii de la uman au avut de comentat romanul psihologic "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război". 

SUBIECTE Limba şi literatura română – proba scrisă – BACALAUREAT 2016 – profil real

Candidaţii au primit, la Subiectul I, un text la prima vedere dintr-o piesă de teatru (Madona).

La Subiectul II – text argumentativ despre rolul jocurilor pe calculator în viaţa tinerilor.

Subiectul III – viziunea despre lume şi viaţă într-un roman interbelic.

SUBIECTE Limba şi literatura română – proba scrisă – BACALAUREAT 2016 – profil uman

Subiectul II – text despre rolul lecturii

Subiectul III – caracterizarea romanului psihologic şi a textului dramatic.

La examenul de bacalaureat, elevii primesc subiecte diferite în funcţie de profilul urmat la liceu. Absolvenţii de clasa a XII-a care au urmat cursurile la uman sau pedagogic vor avea la examen subiecte mai dificile decât cei care au făcut un profil real sau filiera tehnologică sau vocaţională, alta decât pedagogică. Măsura cu subiecte diferite în funcţie de profil este prevăzută în metodologia de examen.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie încep pe data de 4 iulie, cu Limba și literatura română (proba E)a) și continuă pe 5 iulie cu proba la Limba și literatura maternă (proba E)b), pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului (proba E)c), iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării (proba E)d).

Afișarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie (până în ora 16.00) și, în aceeași zi, vor putea fi depuse contestații (între orele 16:00-20:00), care urmează a fi soluționate în perioada 13 — 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ, BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

Aici puteţi vedea SUBIECTELE de BAC de la LIMBĂ ROMÂNĂ DIN 2015. Le vom publica şi pe cele din 2016, laolaltă cu baremul de corectare.

VEZI SUBIECTELE şi BAREMUL de la SESIUNEA SPECIALĂ A BACALAUREATULUI 2016- ROMÂNĂ

SUBIECTELE de la BAC OLIMPICI 2016 - LIMBA ROMÂNĂ- PROFIL UMAN, conform EDU.RO, AICI

BAREMUL de CORECTARE de la BAC OLIMPICI 2016- LIMBA ROMÂNĂ - PROFIL UMAN, conform EDU.RO,  AICI

SUBIECTELE de la BAC OLIMPICI 2016 - LIMBA ROMÂNĂ- PROFIL REAL, conform EDU.RO, AICI

BAREMUL de CORECTARE de la BAC OLIMPICI 2016- LIMBA ROMÂNĂ - PROFIL REAL, conform EDU.RO,  AICI

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ, BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

Examenul de bacalaureat 2016 a debutat în 13 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă a avut loc în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie a fost proba de evaluare a competențelor digitale, urmată, între 27 iunie — 1 iulie, de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin ordinul MECS nr. 5080/31.08.2015, înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat se face, prin fișă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Pentru candidații din seria curentă, profesorii diriginți întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginți depun și fișa-tip informatizată, tipărită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susțină examenul de bacalaureat.

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ, BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

Candidații din anii precedenți se pot înscrie, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, la secretariatul unității de învățământ pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de către secretariate (certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverință cu notele la probele pentru care solicită recunoașterea notelor).

Absolvenții din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare, transmise la Direcția Generală Învățământ Preuniversitar.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență stabilite de MENCS, prin Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor.

Candidații proveniți din învățământul particular autorizat să funcționeze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București.

BACALAUREAT 2016. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ, BAREM LIMBA ROMÂNĂ BAC 2016, conform EDU.RO:

SUBIECTELE de la SIMULAREA DE LIMBA ROMÂNĂ din cadrul BAC 2016:

SUBIECTELE și BAREMUL de CORECTARE de la SIMULAREA probei de LIMBA ROMÂNĂ din cadrul BAC 2016:

VEZI AICI BAREMUL de CORECTARE de la SIMULARE BAC 2016- LIMBA ROMÂNĂ, CLASA A XII-A- PROFIL REAL

VEZI AICI BAREMUL de CORECTARE de la SIMULARE BAC 2016- LIMBA ROMÂNĂ, CLASA A XII-A- PROFIL UMAN

VEZI AICI SUBIECTELE de la SIMULARE BAC 2016- LIMBA ROMÂNĂ, CLASA A XII-A, PROFIL REAL

VEZI AICI SUBIECTELE de la SIMULARE BAC 2016- LIMBA ROMÂNĂ, CLASA A XII-A- PROFIL UMAN

Etichete: bac 2016, bacalaureat 2016, barem romana bac 2016, clasa a XII-a, edu, subiecte bac 2016 romana, subiecte romana

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE