BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Română BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 - CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014 va fi publicat de B365.ro azi, luni, 3 martie, după orele 15:00.

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 - CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014 

Vezi aici BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 - CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014, profilul teoretic

Vezi aici BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 - CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014, profilul umanist

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: mister – taină; necontenit – neîncetat) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvența indicată (de exemplu: desparte vorbirea directă de
vorbirea indirectă) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseşte o locuțiune/expresie care să conţină verbul indicat
2 puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă obiectivă)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
nunta, suferința) 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe din text care conturează dimensiunea
spațială (de exemplu: capela palatului; în salon) 2x2p=4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul perfect simplu 4 p./prezentare
schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2x1p=2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței indicate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parțial
adecvată: 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative,
conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): 4 p./utilizare parțial
adecvată: 2 p. 4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru clasa a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
− conținutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.;
3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie si de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 2 p.;
2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTULal III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele dintr-o comedie studiată 4 puncte
• prezentarea nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului
ales, prin raportare la conflictul/conflictele din comedia studiată 4 p.
• prezentare adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără
raportare la conflictul/conflictele din comedia studiată 2 p.
• prezentare superficială, schematică 1 p.
– evidențierea oricărei trăsături a personajului ales prin două situații/citate/scene comentate 4 puncte
• menționarea trăsăturii și ilustrarea prin două situații/citate/scene comentate 4 p.
• menționarea trăsăturii și ilustrarea printr-o situație/un citat/o scenă comentat/ă 2 p.
• simpla numire a unor situații/scene sau tendință de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de limbaj ale comediei
studiate, semnificative pentru construcția personajului ales 4x1p=4 puncte
− susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei
formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română

Simulare pentru elevii clasei a XI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date
(de exemplu: amănunt – detaliu; înțelesuri – semnificații) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se ilustrează corect sensul conotativ al verbului indicat 2 puncte
4. menționarea tipului de perspectivă narativă în textul dat (perspectiva obiectivă) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricărei teme (de exemplu: cunoașterea) și a oricărui motiv
literar (de exemplu: lectura), prezente în textul dat 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe din text care fixează dimensiunea
temporală (de exemplu: se ducea în fiecare zi la bibliotecă; Încă din 1939 se hotărâse [...])
2x2p=4 puncte
7. prezentarea adecvată și nuanțată a valorii expresive a verbelor la timpul imperfect din textul dat
4 p./prezentare schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezența instanțelor comunicării narative – narator, personaj; folosirea narațiunii
ca mod de expunere ) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței citate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
– structura discursului de tip argumentativ:
• formularea adecvată a ideilor în scris: text organizat clar, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./formulare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizarea adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii, conjuncţii/locuţiuni
conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal,
consecutiv, final, conclusiv etc., conectori argumentativi) – 4 p./utilizare parţial adecvată – 2 p.
4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
– conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/unei opinii proprii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
– respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele
două personaje alese din comedia studiată 2x2p=4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• prezentare nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al
personajului 1p.)
– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația
dintre cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea acesteia prin două
episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea printr-un episod/un citat/o
secvență comentat/comentată 2 p.
• simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.
– câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de limbaj ale comediei
studiate, semnificative pentru construcția personajului ales 4x1p= 4 puncte
– susţinerea pertinentă a opiniei formulate 4 p./încercare de susţinere a opiniei formulate sau
schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și
încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
− abilități de analiză și de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
• 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
• 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./ vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0-1 erori: 2 p./2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.


BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la Română: 

BAREM LA TEORETIC REAL- clasa a XII-a.

BAREM PROFIL UMANIST ȘI PEDAGOGIC CLASA A xii-a. CLICK AICI

- See more at: http://www.b365.ro/barem-corectare-limba-romana-simulare-bac-2014-clasa-a-xii-a-baremul-de-corectare-la-romana_203544.html#sthash.VDYN4eGY.dpuf

Accesul elevilor in salile de clasa este permis pana la ora 8:30, iar simularea examenului de Limba si literatura romana din cadrul Bacalaureatului incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare sala se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Este pentru prima oara cand simularea se realizeaza la nivel national, adica toti elevii de clasa a XI-a si a XII-a din tara vor avea de rezolvat in acelasi interval orar aceleasi subiecte, realizate de Ministerul Educatiei.

In Bucuresti, Inspectoratul scolar a decis ca simularile sa se desfasoare in sali supravegheate video. Dupa ora 8:30, elevii nu vor mai avea voie sa paraseasca sala de simulare a examenului pana la 10:30. Elevii vor fi repartizati in clase in ordine alfabetica, listele vor fi publicate pe usa clasei, cate 1 elev in banca. In cazul in care un liceu nu are spatiul necesar, elevii pot fi asezati si cate 2 in banca, dar cu conditia ca elevii alaturati sa fie din ani de studiu diferiti.

SIMULARE BACALAUREAT 2014. SIMULARE la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Timpul destinat rezolvarii subiectelor este de 3 ore, din momentul in care fiecare elev a primit subiectele fotocopiate.

Elevii vor fi supravegheati in timpul simularii de cate 2 profesori pe clasa, care predau alta materie decat Limba si literatura romana. Profesorii supraveghetori provin din scoala in care elevii sustin simularea, iar presedintele comisiei de organizare a simularii este directorul liceului.

In cazul abaterilor, elevii pot fi sanctionati prin scaderea notei la purtare, precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Corectarea lucrarilor este organizata de catre inspectoratele scolare si este realizata de profesori din localitatea in care elevii au sustinut simularile.

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 - CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014 

0/86 COMENTARII
Jameslek
13 Nov 20:28
+0
VOTURI
-0
essays writing services essays writing services essay writing services reviews https://essaywritingservices.us.com - the mla handbook for writers of research papers
Cash Advance
10 Nov 11:34
+0
VOTURI
-0
quick personal loans bad credit quick payday loans loans fast cash quicken loans
Jameslek
10 Nov 00:25
+0
VOTURI
-0
online payday loan application online payday loan lenders no credit loans guaranteed approval easy online payday loans payday loans direct lenders only direct payday lenders payday loan direct lenders best payday loan direct lenders immediate payment loans payday loan near me best payday loan best online payday loans payday loans direct lenders only direct payday lenders online direct lenders online loans payday cash advances
Payday Loans Online
03 Nov 15:40
+0
VOTURI
-0
1500 loan short term loans short term loans loans with bad credit and monthly payments
Speedycash
03 Nov 05:54
+0
VOTURI
-0
short term loans for bad credit online payday loans no credit check holiday loans short term payday loans
Online Lenders
09 Oct 14:05
+0
VOTURI
-0
fast payday loans online direct lenders payday loans online payday loans online direct lenders only vip payday loans online
Loan
09 Oct 03:44
+0
VOTURI
-0
loans online online payday loan lenders online payday loans for bad credit spotloan
Loan
07 Oct 10:22
+0
VOTURI
-0
OnlineLoans.us.com payday loans direct lenders payday loans online loans online
Jameslek
26 Sep 01:09
+0
VOTURI
-0
Get More Information sex chat online now
Johnnat
17 Sep 23:47
+0
VOTURI
-0
same day deposit payday loans online
MichaelCob
12 Sep 16:00
+0
VOTURI
-0
wh0cd8394386 buy clomid cheap zoloft without prescription
AlfredCaT
12 Sep 11:53
+0
VOTURI
-0
wh0cd5014586 celexa tadacip buy synthroid
Mikenat
11 Sep 16:00
+0
VOTURI
-0
cash payday loans online the best essay writing services
MichaelCob
11 Sep 15:17
+0
VOTURI
-0
wh0cd7659638 buy celexa buy abilify
Kennethpinna
11 Sep 11:08
+0
VOTURI
-0
wh0cd4573694 where to buy tadalafil online
Charlesgub
11 Sep 07:05
+0
VOTURI
-0
wh0cd6851433 celexa 40mg kamagra
Charlesgub
11 Sep 02:19
+0
VOTURI
-0
wh0cd6704483 recommended reading
MichaelCob
11 Sep 02:03
+0
VOTURI
-0
wh0cd5675847 buy tamoxifen nexium generic buspirone 10 mg
BrettScere
10 Sep 17:39
+0
VOTURI
-0
wh0cd6557513 sildenafil 100 mg
MichaelCob
10 Sep 03:55
+0
VOTURI
-0
wh0cd6630964 seroquel for dementia patients acomplia rimonabant metformin
Bennylit
09 Sep 16:28
+0
VOTURI
-0
wh0cd43096 levaquin dapoxetine
AaronHom
07 Sep 20:20
+0
VOTURI
-0
wh0cd5088065 elocon ointment 0.1 cost of cipro clindamycin phosphate
MichaelCob
07 Sep 07:05
+0
VOTURI
-0
wh0cd4279816 elocon 0.1 cream albuterol lasix with no prescription
MichaelCob
07 Sep 05:21
+0
VOTURI
-0
wh0cd2736883 methotrexate without a prescription
MichaelCob
06 Sep 20:10
+0
VOTURI
-0
wh0cd4132860 buy celexa buy cymbalta from canada
Charlesgub
06 Sep 06:08
+0
VOTURI
-0
wh0cd614659 citalopram abilify generic 15 mg
Johnnat
05 Sep 22:11
+0
VOTURI
-0
payday loan online WRITEMYESSAY.US.COM
MichaelCob
05 Sep 03:18
+0
VOTURI
-0
wh0cd2663379 propranolol nexium
MichaelCob
05 Sep 02:11
+0
VOTURI
-0
wh0cd2736842 can i buy amoxicillin online
BrettScere
04 Sep 20:28
+0
VOTURI
-0
wh0cd2222531 renova tretinoin cream 0.02 purchase as explained here
AlfredCaT
04 Sep 06:57
+0
VOTURI
-0
wh0cd753055 prednisolne online diflucan
Charlesgub
03 Sep 18:57
+0
VOTURI
-0
wh0cd851327 tretinoin metformin cipro tendonitis
AlfredCaT
31 Aug 07:52
+0
VOTURI
-0
wh0cd139293 buy albendazole cymbalta
Bennylit
31 Aug 04:02
+0
VOTURI
-0
wh0cd608755 metformin 500mg tablets
Kennethpinna
30 Aug 20:23
+0
VOTURI
-0
wh0cd67586 clomid view website
AlfredCaT
30 Aug 07:13
+0
VOTURI
-0
wh0cd314867 generic toprol trazodone clonidine hcl 0.1
AlfredCaT
30 Aug 04:23
+0
VOTURI
-0
wh0cd253781 buy motilium online cipralex generic best price
AlfredCaT
29 Aug 06:50
+0
VOTURI
-0
wh0cd490427 buy sildenafil online
Kennethpinna
28 Aug 10:21
+0
VOTURI
-0
wh0cd565672 azithromycin advair hfa tadacip
Kennethpinna
28 Aug 02:51
+0
VOTURI
-0
wh0cd196543 benicar hctz buy effexor
Charlesgub
25 Aug 11:22
+0
VOTURI
-0
wh0cd633549 rosuvastatin crestor Amoxicillin 875 Mg
AaronHom
25 Aug 07:45
+0
VOTURI
-0
wh0cd442634 viagra soft view site
Charlesgub
23 Aug 23:06
+0
VOTURI
-0
wh0cd604924 explained here Levaquin 500 Mg buy torsemide online
Charlesgub
23 Aug 09:28
+0
VOTURI
-0
wh0cd90607 atarax buy levlen diclofenac sod ec 75 ciprofloxacin mail online albendazole
Charlesgub
23 Aug 06:40
+0
VOTURI
-0
wh0cd90607 Cialis 20mg Price Of Levitra viagra
AlfredCaT
22 Aug 17:37
+0
VOTURI
-0
wh0cd470362 seroquel price medrol by mail viagra buy online
Kennethpinna
21 Aug 22:40
+0
VOTURI
-0
wh0cd735636 isoptin karela juice suprax zerit cordarone diamox learn more singulair
AlfredCaT
20 Aug 04:43
+0
VOTURI
-0
wh0cd131619 buspar homepage here avodart proscar tretinoin cream buy doxycycline 100mg pills albuterol buy lotrisone online
AlfredCaT
20 Aug 01:22
+0
VOTURI
-0
wh0cd968450 nolvadex motilium diflucan diclofenac 75mg tablets best place to buy nolvadex tamoxifen

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE