EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a: SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.ROEVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.RO: Elevii de clasa a VIII-a au susţinut AZI, 27 IUNIE 2016, proba de LIMBA ROMÂNĂ din cadrul EVALUĂRII NAŢIONALE 2016. B365.ro a prezentat SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE de la LIMBA ROMÂNĂ.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.RO: 

VEZI AICI SUBIECTELE SI BAREMUL

Testul la Limba şi literatura română, primul de la Evaluarea Naţională, a fost susţinut de peste 153.000 de elevi.

Aceştia au avut de rezolvat două subiecte cu mai multe cerinţe, notate în total cu 78 de puncte. Alte 12 puncte puteau fi obţinute pentru redactarea întregii lucrări, iar zece puncte au fost acordate din oficiu.

Primul subiect a avut două cerinţe, una legată de analiza poeziei "Salcâmi", de Anatol Baconsky, iar a doua, de redactare a unei compuneri de 150-250 de cuvinte în care elevii trebuiau să explice de ce poezia aparţine speciei pastel. Elevii pot primi 42 de puncte dacă au rezolvat corect primul subiect.

La subiectul al doilea, elevii au primit un fragment dintr-un material publicat pe www.adevarul.ro, cu tema «"Grădina pierdută a Edenului»: locul în care ajungi doar cu elicopterul", semnat de Andreea Marinaş.

Elevii au avut de răspuns la şase întrebări referitoare la textul dat şi de redactat o naraţiune de 150-250 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zonă turistică.

Pentru rezolvrea corectă a subiectului al doilea, elevii primesc 36 de puncte. De asemenea, alte 12 puncte sunt date pentru modul în care este redactată întreaga lucrare, unitatea compoziţiei, coerenţă şi vocabular

 

BAREM DE CORECTARE EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A proba scrisă Limba şi literatura română

Varianta 2

· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate
(de exemplu: alerga – fugea; veşnic – mereu; căci – fiindcă) 3 x 2 p. = 6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru precizarea măsurii primului vers (8 silabe) și a celui de-al doilea vers
(12 silabe) din poezie 2 x 3 p. = 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui epitet (de exemplu: drumuri [...] șerpuite) şi a oricărei
repetiții (de exemplu: Scuturându-le, scuturându-le) 2 x 3 p. = 6 puncte
5. prezentarea semnificaţiei versurilor date 6 puncte
· prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p.
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.

B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat
2 x 2 p. = 4 puncte
(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:
· ilustrarea adecvată a trăsăturii – 2 p.
· prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 1 p.)
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvare parţială – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de
exemplu: O insulă învecinată cu Mafate este Madagascar/Mauritius.; În 2010 insula Mafate a fost
desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei şi a titlului articolului (Andreea Marinaş;
„Grădina pierdută a Edenului": locul în care ajungi doar cu elicopterul) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (vizitează – verb predicativ; cu – prepoziție
simplă; care – pronume relativ; sălbatice – adjectiv propriu-zis) 4 x 1 p. = 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (fiecare – atribut adjectival; case –
complement direct) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite
(Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă; să aştepte; până ce
acesta va fi adus în vale cu elicopterul; până ce va ajunge acolo pe jos.) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise: Dacă cineva are
nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă – propoziţie subordonată circumstanțială
condițională; să aştepte – propoziţie subordonată subiectivă; până ce acesta va fi adus în vale cu
elicopterul – propoziţie subordonată circumstanţială de timp; până ce va ajunge acolo pe jos –
propoziţie subordonată circumstanţială de timp 2 x 1 p. = 2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă prin adverbul relativ unde 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ unde – 3 p.

B.
– relatarea unei întâmplări petrecute într-o zonă turistică: cu respectarea succesiunii logice a
evenimentelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 2 p. 4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului
spaţio-temporal 2 x 2 p. = 4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; adecvarea parţială – 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– punctuaţia (0 erori: 2 p.; 1 – 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

Aici găsiţi subiectele şi baremul de corectare din 2015 de la proba de LIMBA ROMÂNĂ din cadrul EVALUĂRII NAŢIONALE.

SUBIECTELE DE LA SIMULARE 2016:

VEZI AICI SUBIECTELE DE LA SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ- LIMBA ROMÂNĂ

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE DE LA SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ- LIMBA ROMÂNĂ

MODELE de SUBIECTE pentru EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VIII-A

MODEL DE SUBIECT PENTRU EVALUARE NAŢIONALĂ 2016- LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ, AICI

MODEL DE BAREM PENTRU EVALUARE NAŢIONALĂ 2016- LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ, AICI

La Evaluarea Naţională 2016 participă 153.522 de elevi în cele 4.809 centre de examen. Copiii trebuie să fie în sălile de examen la 8:30. Testarea a început la ora 9:00 dimineaţa şi a durat 2 ore, până la 11:00. Examenul de Limba Română este structurat pe două subiecte mari, cu două texte la prima vedere pe baza cărora elevii trebuie să răspundă la mai multe întrebări.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.RO: 

CALENDARUL EVALUĂRII NAŢIONALE 2016, clasa a VIII-a:

27 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă

28 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2016 Matematica - probă scrisă

1 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)

2-4 iulie 2016 Rezolvarea contestaţiilor

5 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

SUBIECTELE şi BAREMUL de corectare de la SIMULAREA probei de LIMBA ROMÂNĂ - EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-A:

Media de admitere la liceu se va calcula printr-o medie ponderată între media generală a celor două note primite la examenul de Evaluare Națională 2015 (75%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (25%).

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016- METODOLOGIA

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015- 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.RO: 

Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în Municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a Municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii Comisiei județene/a Municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.RO: 

Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la LIMBA ROMÂNĂ, conform EDU.RO: 

Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. În vederea semnalării eventualelor disfuncţionalităţi apărute în derularea acestui examen, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia publicului, începând de luni, 27 iunie, linia TEL VERDE 0800801100 (număr de telefon apelabil gratuit).

Linia telefonică 0800801100 va fi disponibilă zilnic, pe toată durata desfăşurării probelor, între orele 8-17. De asemenea, poate fi utilizată în acelaşi scop şi adresa de email examene@edu.gov.ro.

Totodată, pe durata examenelor din Evaluarea Naţională 2016, 5.173 de poliţişti vor acţiona, zilnic, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

Din totalul efectivelor suplimentare care asigură măsurile de ordine în zona unităţilor de învăţământ, 4.215 poliţişti sunt de la structurile de ordine publică, iar 559 sunt poliţişti de la rutieră, restul fiind de la alte structuri ale Poliţiei Române.

Poliţiştii vor acţiona pentru a depista şi lua măsurile legale faţă de persoanele care, prin comportamentul sau activităţile pe care le desfăşoară, pot afecta liniştea şi siguranţa publică. În acest sens, cele 4.118 centre de examinare sunt incluse în itinerariile de patrulare ale poliţiştilor. De asemenea, poliţiştii rutieri vor acţiona pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum şi a ambuteiajelor.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2016-2017

27 iunie 2016: Limba şi literatura română - probă scrisă

28 iunie 2016:  Limba şi literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2016:  Matematica - probă scrisă

1 iulie 2016: Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

1 iulie 2016:   Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)

2-4 iulie2016:  Rezolvarea contestaţiilor

5 iulie 2016:  Afişarea rezultatelor finale după contestaţii 

11 - 13 iulie 2016: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

14 - 16 iulie 2016: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

8 - 12 iulie 2016: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

8 - 12 iulie 2016: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9 - 13 iulie 2016: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

14 iulie 2016: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

15 iulie 2016: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

16 - 17 iulie 2015: Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

19 iulie 2016: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017

20 iulie 2016: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

20 iulie 2016: Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

21 iulie - 29 iulie 2016: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 începe pe 20 iulie.

20 iulie 2016: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

21 - 22 iulie 2016: Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

23 iulie 2016: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

20 - 25 iulie 2016: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

25 iulie 2016: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

20 - 26 iulie 2016: Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

27 iulie 2016: Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

28 iulie 2016: Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

28 iulie 2016: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

28 -29 iulie 2016: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

29 iulie 2016: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

1 - 4 august 2016: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 începe pe 1 august.

1 august 2016: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

29 august 2016: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

30 - 31 august 2016: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 - 2 septembrie 2016: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

5 septembrie 2016: Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării. 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă începe pe 15 iulie.

15 iulie 2016: Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017

26 - 27 iulie 2016: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017

27 - 29 iulie 2016: Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.

Etichete: barem romana evaluare nationala 2016, CLASA A VIII-A, EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, evaluare nationala 2016 clasa a viii-a, evaluare nationala limba romana, subiecte romana evaluare nationala 2016

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE