EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a: SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ, conform EDU.ROEVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ, conform EDU.RO: Elevii de clasa a VIII-a au susţinut AZI, 29 IUNIE 2016, proba de MATEMATICĂ din cadrul EVALUĂRII NAŢIONALE 2016. B365.ro prezentat SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE de la MATEMATICĂ .

VEZI AICI SUBIECTELE SI BAREMUL

UPDATE 14.50 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 MATEMATICĂ Varianta 07

· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
· Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
· Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
· Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
· Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 0 5p
2. 14 5p
3. 6 5p
4. 12 5p
5. 90 5p
6. 3 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

UPDATE 14.30 Mai mulţi părinţi şi elevi spun că vor depune contestaţii la proba Matematică de la Evaluarea Naţională din cauza problemei 6 de la Subiectul I, care nu ar fi clar enunţată. În problema respectivă este dată o diagramă care prezintă repartiţia notelor obţinute la un test la matematică de elevii unei clase a VIII-a dintr-o şcoală. Cerinţa este următoarea: „Conform diagramei, numărul elevilor care au obţinut nota 5 la acest test este egal cu...".

"S-au încurcat!", a explicat mama unul elev de la Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc". „Nu au înţeles exact cum se citeşte diagrama fiindcă nu era clar precizat care sunt notele şi care şir este numărul de elevi. Suntem câţiva care ne gândim să contestăm", a spus aceasta.Şi profesorii sunt de acord, avertizând că vor fi zeci de mii de contestaţii numai pe această temă.

Diagrama nu este complet enunţată pentru că nu se specifică în axa OX notele elevilor şi în axa OY, numărul de elevi. De aceea, unii elevi au citit invers diagrama şi nu le poţi cere în condiţii de examen să gândească ca un adult. Vor fi probabil zeci de mii de contestaţii pe acest subiect şi cel mai simplu ar fi să să plece o notă de la Comisia Centrală de Examen către centrele de corectare prin care să li se ceară să acorde punctajul prevăzut indiferent în ce mod au citit elevii diagrama", a explicat profesorul Ştefan Vlaston pentru Mediafax.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ, conform EDU.RO

Examenul a început la ora 9.00 şi se va încheia la ora 11.00, proba la matematică fiind ultima de la Evaluarea Naţională.

Datele centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) arată că 153.522 de candidaţi sunt înscrişi pentru a susţine evaluarea naţională în cele 4.809 centre de examen. 

Luni, absolvenţii de clasa a VIII-a au susţinut proba scrisă la limba şi literatura română, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă au susţinut, marţi, proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Afişarea rezultatelor se va face în 1 iulie, până la ora 16.00. Eventualele contestaţii pot fi depuse în aceeaşi zi, până la ora 20.00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în 5 iulie.

Pentru prima dată în procesul de evaluare a lucrărilor elaborate de candidaţii care susţin Evaluarea Naţională, comisia naţională de examen a decis ca acestea să fie corectate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele.

În vederea semnalării eventualelor disfuncţionalităţi apărute în derularea acestui examen, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia publicului, începând de luni, 27 iunie, linia TEL VERDE 0800801100 (număr de telefon apelabil gratuit).

Linia telefonică 0800801100 va fi disponibilă zilnic, pe toată durata desfăşurării probelor, între orele 8-17. De asemenea, poate fi utilizată în acelaşi scop şi adresa de email examene@edu.gov.ro.

SUBIECTELE şi BAREMUL de la SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, MATEMATICĂ - CLASA A VIII-A: 

SUBIECTELE de la SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 - MATEMATICĂ - AICI

BAREMUL DE EVALUARE ŞI NOTARE PENTRU SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 - MATEMATICĂ- AICI

CALENDARUL EVALUĂRII NAŢIONALE 2016:

27 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă

28 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2016 Matematica - probă scrisă

1 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)

2-4 iulie2016 Rezolvarea contestaţiilor

5 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ, conform EDU.RO:

VEZI ŞI: 

MODELE DE SUBIECTE PENTRU SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016- MATEMATICĂ- AICI

MODEL DE BAREM PENTRU SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016- MATEMATICĂ- AICI

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016- METODOLOGIA

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015- 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ, conform EDU.RO: 

Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în Municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a Municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii Comisiei județene/a Municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ conform EDU.RO: 

Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, clasa a VIII-a. SUBIECTELE şi BAREMUL de la MATEMATICĂ, conform EDU.RO: 

Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Etichete: barem matematica evaluare nationala 2016, CLASA A VIII-A, EVALUARE NAŢIONALĂ 2016, evaluare nationala 2016 clasa a viii-a, evaluare nationala matematica, subiecte matematica evaluare nationala 2016

0/1 COMENTARII
Teo
30 Jun 11:50
+0
VOTURI
-0
In legatura cu punctul 6 care a starnit mai multe controverse, elevii de clasa a 8-a au invatat functii. In cazul in care nu reuseau sa citeasca graficul ar fi trebuit sa considere pentru ambele cazuri functia f(x):{1...10}->{0,1...8} (si invers pentru al doilea caz), iar pentru cazul in care ar fi interpretat rezultatul ca fiind 8, ar fi trebuit sa observe ca f(3)=5, dar f(3)=9, dar f(3)=10 ceea ce ar fi fost imposibil pentru o functie bine definita, tinand cont de unicitatea valorilor pe care le ia o functie intr-un punct. Acest lucru s-a studiat la clasa si a fost predat de toti profesorii. Chiar daca exercitiul putea fi mai clar, nu ar fi trebui sa prezinte nicio urma de indoiala pentru un elev care a invatat.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h