EXAMEN DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIȚIE 2014EXAMEN DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIȚIE 2014 ADMITERE UNIVERSITATEA BUCURESTI 2014 – ADMITERE Academia de politie Bucureşti 2014

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti are, pentru anul universitar următor, 565 de locuri la învăţământ cu frecvenţă şi 38 la frecvenţă redusă. Pentru candidaţii la Facultatea de Poliţie sunt disponibile 495 de locuri, din care 115 la Drept şi 380 la Ordine şi siguranţă publică. La Facultatea de Pompieri sunt 50 de locuri, iar la Arhivistică, 20 de locuri, dintre care 10 cu taxă. Locurile la frecvenţă redusă sunt exclusiv pentru Ordine şi siguranţă publică.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape, formate din probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de evaluare a cunoştinţelor (teste grilă). Probele de admitere încep în 23 iulie, cu cele eliminatorii.

Înscrierile se fac în zilele de 20 şi 21 iulie (la facultăţile de Poliţie şi Pompieri), respectiv 14-25 iulie (la Arhivistică), taxa fiind de 300 de lei.

ADMITERE FACULTATE 2014: ADMITERE 2014 ACADEMIA DE POLITIE
ADMITERE FACULTATE 2014: ADMITERE 2014 ACADEMIA DE POLITIE
Foto: timetv.ro

EXAMEN DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIȚIE 2014 

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

În Academia de Poliţie, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:

La Facultatea de Poliţie:
* În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;

* În domeniul de licenţă ,,Drept", specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Drept", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Pompieri:
* În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor", specializarea/ programul de studii universitare de licenţă „Instalaţii pentru construcţii - pompieri", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Arhivistică:
* În domeniul de licenţă ,,Istorie", specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2014, pe facultăţi, specializări şi specialităţi, va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ADMITERE 2014 LA FACULTATEA DE POLIŢIE

PERIOADA DE CONCURS: 20.07 – 04.08.2014

Înscrierea candidaţilor: 20 - 21.07.2014, orele 8.00 - 16.00

Etapa I – eliminatorie 23.07 – 29.07.2014  

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 30.07.2014

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 31.07.2014, ora 09.00

Afişarea rezultatelor la probele scrise: 01.08.2014

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 01.08.2014, ora 10.00 – 02.08.2014, ora 10.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 03.08.2014

Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 04.08.2014, ora 10.00

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ADMITERE 2014 LA FACULTATEA DE POMPIERI

PERIOADA DE CONCURS: 20.07 – 29.07.2014

Înscrierea candidaţilor: 20 - 21.07.2014, orele 8.00 - 16.00

Etapa I – eliminatorie: 23.07 – 24.07.2014 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 25.07.2014

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 26.07.2014, ora 09.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise: 27.07.2014
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 27.07.2014, ora 09.00

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 27.07.2014, ora 09.00 – 28.07.2014, ora 09.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 29.07.2014, ora 09.00

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ADMITERE 2014 LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

PERIOADA DE CONCURS: 14.07 – 03.08.2014

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 14 – 25.07.2014, orele 800 - 1600

Testarea psihologică 28.07.2014

Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică: 29.07.2014

Susţinerea probelor scrise (90 minute): 31.07.2014, ora 09.00

Afişarea rezultatelor la probele scrise: 01.08.2014

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 01.08.2014, ora 10.00 – 02.08.2014, ora 10.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 03.08.2014, ora 10

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2014

Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor la concurs

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Poliţie sau Facultatea de Pompieri, învăţământ cu frecvenţă, la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie, candidaţii vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:

a) cartea de identitate în original sau paşaportul în original ;
b) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată.
În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi;
e) acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz.

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

Dosarul de concurs pentru înscriere la Facultatea de Arhivistică cuprinde următoarele acte:

a) cererea-tip de participare la concursul de admitere,
b) cartea de identitate în original sau paşaportul în original;
c) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta copia legalizată a diplomei de bacalaureat/adeverinţei eliberată de liceu, precum şi o adeverinţă din care să reiasă că actele în original au fost depuse la altă facultate;
d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie legalizată;
e) copie legalizată a certificatului de naştere;
f) copie legalizată a certificatului de căsătorie – după caz;
g) cazierul judiciar al candidatului; 
h) fişă medicală tip M.A.I., pentru angajaţii civili;

i) 4 fotografii color 3/4 cm., pe suport de hârtie;
j) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare (buget/taxă),
pentru studenţii care urmează a doua specializare;
k) un dosar plic;
l) dovada plăţii taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi;
m) acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de
scutire de plata taxei, după caz.
(4) Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse
umane a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale.

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

Taxa de înscriere la concurs:

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 300 lei. Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere.

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

PERIOADA DE INSCRIERE:

Candidaţii pentru Facultatea de Arhivistică se prezintă pentru înscriere în perioada 15-25.07.2013, între orele 08.00 – 16.00, la sediul Academiei, iar instructajul se realizează de către persoana desemnată de Preşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate.

Candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, recrutaţi de unităţile teritoriale pentru Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri, se prezintă pentru înscriere la sediul Academiei în zilele de 20 - 21.07.2014, între orele 08.00 – 16.00.

Concursul de admitere la facultăţile Academiei se desfăşoară în două etape, după cum urmează:
- Etapa I – probele eliminatorii şi
- Etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor.

Probele eliminatorii la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri sunt: Contravizita medicală şi Verificarea aptitudinilor fizice.
Aceste probe se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie - situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A.

Probele eliminatorii la Facultatea de Arhivistică sunt: Examenul medical şi Evaluarea psihologică.
Examenul medical se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie iar Evaluarea psihologică la Centrul de testare psihologică al M.A.I.

Examinarea medicală a candidaţilor la Facultatea de Arhivistică se efectuează în ziua înscrierii candidatului, în perioada de înscriere.

Proba de evaluare a cunoştinţelor, se desfăşoară după cum urmează:

a. La Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Arhivistică - la sediul Academiei de Poliţie, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A;

b. La Facultatea de Pompieri - la sediul facultăţii, situat în Bucureşti, sectorul 2, str. Morarilor nr. 3.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate);

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în aplicarea unui Test grilă la disciplina Istorie. 

Academia de Politie îşi invită candidaţii să se testeze prin simulatorul online, disponibil aici.

 În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Facultatea de Poliţie
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică" învăţământ cu frecvenţă
Specializarea „Drept" învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Pompieri
Specializarea „Instalaţii pentru construcţii - pompieri" învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Arhivistică
Specializarea „Arhivistică" învăţământ cu frecvenţă

EXAMEN DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIȚIE 2014  Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2014 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare.
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
H.G. nr. 787 din 03.07.2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
O.U.G. nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă aprobat prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul M.E.N. nr. 4923 din 29.08.2013privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2014;
Ordinul M.E.N. nr. 5734/2013privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015;
Ordinul ministrului administrației și internelor, nr. 665/2008privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările ulterioare.

Etichete: 2014, academia de politie, examen, examen de admitere, probă

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE