SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014. Ministerul Educației a publicat pe site-ul edu.ro documentul cu titlul "CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014"

BAC 2014
BAC 2014
Foto: bacalaureatul.ro

SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014

CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A  ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală – conținuturi asociate competenței specifice 1.1;  textul dramatic postbelic – conținut asociat competenței specifice 2.3;  limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii – conținut asociat competenței specifice 2.5;  perioada postbelică – conținut asociat competenței specifice 3.2;  autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.


MATEMATICĂ programa M_mate-info
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite


MATEMATICĂ programa M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite


MATEMATICĂ programa M_tehnologic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( ,,p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite


MATEMATICĂ programa M_pedagogic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: - Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar - Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss - Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

ISTORIE
DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a) A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa. 2. Constituţiile din România. C. STATUL ŞI POLITICA 1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
I. Kommunikációs képességek Tartalmak 1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai). 1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció. 1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. 1.4 Stílusrétegek, stílusárnyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi). 1.5 Stíluselem, stílushatás; állandó és alkalmi stílusérték; denotatív és konnotatív jelentés. 2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat). 2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél). 3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés). 3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat). 4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. 4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. 4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása; a központozás szabályai. 5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása. 6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás. II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek,

DISCIPLINA CONȚINUTURI értékrend, értékszerkezet. 1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus. 1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus, tárgyilagos. 2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek. 3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonímia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam. 3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett. 3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban. 3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél. 3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény. 3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény. 4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. 4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény). 4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. 4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus, realista, klasszikus modern epikus alkotásokban. 4.5 Romantikus, realista, naturalista, modern emberkép az epikus alkotásokban. 5.1 Elbeszélői formák játéka: elbeszélői modalitás. 5.2 Imitáció a barokk eposzban. 6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus, modern). 6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás), a klasszikus modernségben (az én felnövesztése, az én megsokszorozódása). 7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség. 7.2 Egyszólamúság, többszólamúság, önmegszólítás. 7.3 Allegorikusság, szimbolikusság, tárgyiasság. 8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma). 8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. 9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták. 10.1 A romantikus dráma. 10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. Ajánlott szerzők listája: Ady Endre, Áprily Lajos, Arany János, Babits Mihály, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Kuncz Aladár, Madách Imre, Mikes
Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Németh László, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

BIOLOGIE
varianta B1. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ - clasele a IX-a şi a X-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat; varianta B2.

ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a şi a XII-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.

FIZICĂ
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

CHIMIE
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

INFORMATICĂ

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE
A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ 1. Spaţiul românesc şi spaţiul european 2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: - relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief) - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică) - hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră - învelişul biopedogeografic - resursele naturale 3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României - harta politică a Europei; România ca stat al Europei - populaţia şi caracteristicile ei geodemografice - sistemul de oraşe al Europei - activităţile economice – caracteristici generale - sisteme de transport 4. Mediu înconjurător şi peisaje 5. Regiuni geografice în Europa şi în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România - studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii 6. Ţările vecine României

LOGICĂ, COMUNICARE ȘI ARGUMENTARE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. SOCIOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. ECONOMIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

FILOSOFIE
Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: Teorii politice moderne şi contemporane; Drepturile omului 4. Cunoaşterea 5. Filosofia

Etichete: bacalaureat 2014, Ministerul Educaţiei

0/77 COMENTARII
Online Payday Loans
20 Jan 20:41
+0
VOTURI
-0
online loan loan application online debt relief 100 payday loans
Photo Assignment
20 Jan 15:20
+0
VOTURI
-0
do my homework for me homework help homework help help me with my homework
Get A Loan
20 Jan 07:51
+0
VOTURI
-0
1hr payday loans bad credit loan guaranteed loans indianapolis loans without a cosigner
Loans For Bad Credit
19 Jan 23:01
+0
VOTURI
-0
cash advance payday loans hassle free payday loans no faxing payday loan unsubsidized loan
Jameslek
19 Jan 06:33
+0
VOTURI
-0
scholarship essay argumentative essay scholarship essay scholarship essay critical essay essay writing critical essay argumentative essay buy college research paper essay writing essay writing college algebra homework help do my dissertation writing a paper research paper writing my paper cfnm show free sex webcam webcam porn video free sex webcam hot webcam girls girl webcam hot webcam girls online porn chat free sex webcam chat chat video free sex webcam chat live cams online payday loans direct lenders cash payday loans online online payday loans direct lenders direct payday lenders online buy a research paper for college school papers school papers do my math homework for me
Assignment Of Leases
19 Jan 01:51
+0
VOTURI
-0
university admission essay argument essay argument essay argument essay
Payday Loans Online
18 Jan 18:09
+0
VOTURI
-0
faxless payday loan money loans no credit check payday loans no credit check same day money loans no credit check
Online Essays
18 Jan 11:08
+0
VOTURI
-0
business article review college paper writing service college paper writing service college paper help
Spotloan
17 Jan 17:57
+0
VOTURI
-0
personal loans bad credit personal loans personal loans no credit bad credit personal loans
Web Assign Utah
17 Jan 07:01
+0
VOTURI
-0
paper writing service writing my essay for me essay writing service https://essaywritingservice.us.org - algebra homework helper
Assignment Of Leases
16 Jan 22:08
+0
VOTURI
-0
help essay website that writes your essay for you paper writing dissertation abstracts international online
Janelek
16 Jan 22:03
+0
VOTURI
-0
help with college essay college essay prompts buy college essays online help me write my college essay
Fake Essay Writer
16 Jan 17:24
+0
VOTURI
-0
buy essays college essays college essay prompts https://collegeessays.us.com - do my science homework
Jameslek
15 Jan 01:01
+0
VOTURI
-0
payday loans lenders payday loans lenders payday loans lenders direct lenders payday loans free webcam porn free cam porn free web cam porn free cam porn school papers school papers school papers need help with math homework online payday loan lender fastest payday loan advance payday loans instant online payday loan payday loan direct lenders payday loans direct lenders online payday loans direct lenders payday loans direct lenders online payday loans payday advance loans easy payday loans small payday loans essay buy research essay research essay research paper
Speedycash
13 Jan 00:37
+0
VOTURI
-0
loan get a loan cash loan online loan
Direct Lenders
12 Jan 20:28
+0
VOTURI
-0
loans loan loans online payday loans
Speedy Cash
12 Jan 20:14
+0
VOTURI
-0
payday advance online loans direct lenders payday loans quick cash loans
Janelek
12 Jan 16:54
+0
VOTURI
-0
loan loans loan advance payday loans online
Paydayloan
12 Jan 16:53
+0
VOTURI
-0
a payday loan best cash loans online cash loans online online payday loan application
Homework Help Online
11 Jan 22:03
+0
VOTURI
-0
buy essays do your own homework college essays pay for assignments
insurance
11 Jan 01:37
+0
VOTURI
-0
compare auto insurance quotes online auto insurance quotes car insurance quotes comparison auto insurance quotes
Write My Thesis
11 Jan 01:30
+0
VOTURI
-0
do my book report best assignment help writing a paper writing a paper
Type Writer Paper
11 Jan 01:05
+0
VOTURI
-0
do my research paper paper writing service research papers research report
esurance
10 Jan 16:19
+0
VOTURI
-0
car insurance comparisons auto insurance quotes car insurance quotes california car insurance quotes
car insurance cost
10 Jan 08:00
+0
VOTURI
-0
compare car insurance quotes compare auto insurance car insurance online auto-owners insurance
Write My Paper
09 Jan 23:01
+0
VOTURI
-0
argumentative essay argumentative essay homework writing service https://argumentativeessay.us.com - argumentative essay
Help My Essay
09 Jan 08:24
+0
VOTURI
-0
college essays pay someone to do your homework solve my math college essay
Janelek
03 Jan 14:44
+0
VOTURI
-0
writing my essay for me essay writing service writing my paper writing my paper
Pamlek
02 Jan 18:48
+0
VOTURI
-0
karen dreams webcam free erotic chat free adult webcam chat free sex webcam chat payday loan direct lender direct lender loans payday loan direct lender payday loan direct lender direct payday loan lenders online payday loan lender bad credit loans direct lenders direct payday lenders bad credit the best online payday loans the best online payday loans online payday advance loan payday express cam sluts free webcam porn online sex cam free webcam porn
car insurance online
01 Jan 12:00
+0
VOTURI
-0
get auto insurance quote car insurance metlife car insurance usaa car insurance
Direct Lenders
30 Dec 19:59
+0
VOTURI
-0
loan loan cash advance payday loan get a loan
Janelek
30 Dec 05:16
+0
VOTURI
-0
loan online cash advance direct payday lenders online pay day loans
Pay To Write Essays
26 Dec 17:45
+0
VOTURI
-0
essay writing service writing my paper paper writing service https://essaywritingservice.us.org - writing my essay
Ace Homework
26 Dec 05:15
+0
VOTURI
-0
buy essays school homework help help me with my maths homework please dissertation writer
My Thesis
25 Dec 17:33
+0
VOTURI
-0
research paper write my essay macroeconomics homework help uk assignment writing service
car insurance online
25 Dec 12:40
+0
VOTURI
-0
car insurance quotes autoownersinsurance.com auto insurance quotes comparison auto insurance quotes
Personal Loans
25 Dec 10:48
+0
VOTURI
-0
online payday loan application payday direct lenders immediate payment loans payday cash loan
Spotloan
24 Dec 20:37
+0
VOTURI
-0
loan loans loan cash advance lenders
Joelek
19 Dec 14:51
+0
VOTURI
-0
short term loan lenders short term loans short term payday loans short term bad credit loans
Jameslek
18 Dec 08:01
+0
VOTURI
-0
writing my essay apply texas essay prompts college essay writer essay writer website do my assignment for me college essay prompts essay prompts assignment help experts cash loans no credit check bad credit payday loans bad credit payday loans payday loans for bad credit easy payday loan small payday loans direct loans small payday loans pay for essay writing writing my essay essay writing essay writing guaranteed payday loans guaranteed payday loans advance payday loans payday loans lenders good chat rooms webcam slut webcam slut free sex web chat cfnm show free adult sex chat chat rooms free chat rooms
Joelek
16 Dec 15:41
+0
VOTURI
-0
essay writing service more helpful hints best essay writing services essay writing service
Jameslek
16 Dec 09:59
+0
VOTURI
-0
small loans no credit check payday loans bad credit payday loans for bad credit payday loans bad credit math help solve my math problem school papers school papers corporate finance assignment help write essay website to write essays essay helper payday loans online online payday loan application advance payday loans best payday loans bad credit payday loans direct lenders cash loans online get a loan cash advance
Cash Loan
15 Dec 16:48
+0
VOTURI
-0
best payday loan online get a loan direct lender loans cash payday loans online
Spotloan
15 Dec 12:07
+0
VOTURI
-0
faxless payday loans online loans speedy cash cash loan
Is Homework Helpful
07 Dec 10:36
+0
VOTURI
-0
essay college essays need help with essay writing argumentative essay
Homework Charts
06 Dec 22:18
+0
VOTURI
-0
dissertation writing help uk research papers buy assignments online uk writing a paper
Easy Payday Loan
02 Dec 22:58
+0
VOTURI
-0
bad credit bad credit personal loans reviews online personal loans bad credit personal loans
Jameslek
02 Dec 00:15
+0
VOTURI
-0
next page bad credit payday loans bad credit payday loans https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit payday loans
Jameslek
29 Nov 21:53
+0
VOTURI
-0
help me write my college essay help writing an essay for college help with essays https://collegeessay.us.com - help essay writing

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE