SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014. Ministerul Educației a publicat pe site-ul edu.ro documentul cu titlul "CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014"

BAC 2014
BAC 2014
Foto: bacalaureatul.ro

SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014

CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A  ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală – conținuturi asociate competenței specifice 1.1;  textul dramatic postbelic – conținut asociat competenței specifice 2.3;  limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii – conținut asociat competenței specifice 2.5;  perioada postbelică – conținut asociat competenței specifice 3.2;  autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.


MATEMATICĂ programa M_mate-info
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite


MATEMATICĂ programa M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite


MATEMATICĂ programa M_tehnologic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( ,,p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite


MATEMATICĂ programa M_pedagogic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: - Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar - Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss - Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

ISTORIE
DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a) A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa. 2. Constituţiile din România. C. STATUL ŞI POLITICA 1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
I. Kommunikációs képességek Tartalmak 1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai). 1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció. 1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. 1.4 Stílusrétegek, stílusárnyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi). 1.5 Stíluselem, stílushatás; állandó és alkalmi stílusérték; denotatív és konnotatív jelentés. 2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat). 2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél). 3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés). 3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat). 4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. 4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. 4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása; a központozás szabályai. 5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása. 6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás. II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek,

DISCIPLINA CONȚINUTURI értékrend, értékszerkezet. 1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus. 1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus, tárgyilagos. 2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek. 3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonímia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam. 3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett. 3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban. 3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél. 3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény. 3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény. 4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. 4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény). 4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. 4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus, realista, klasszikus modern epikus alkotásokban. 4.5 Romantikus, realista, naturalista, modern emberkép az epikus alkotásokban. 5.1 Elbeszélői formák játéka: elbeszélői modalitás. 5.2 Imitáció a barokk eposzban. 6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus, modern). 6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás), a klasszikus modernségben (az én felnövesztése, az én megsokszorozódása). 7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség. 7.2 Egyszólamúság, többszólamúság, önmegszólítás. 7.3 Allegorikusság, szimbolikusság, tárgyiasság. 8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma). 8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. 9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták. 10.1 A romantikus dráma. 10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. Ajánlott szerzők listája: Ady Endre, Áprily Lajos, Arany János, Babits Mihály, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Kuncz Aladár, Madách Imre, Mikes
Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Németh László, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

BIOLOGIE
varianta B1. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ - clasele a IX-a şi a X-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat; varianta B2.

ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a şi a XII-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.

FIZICĂ
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

CHIMIE
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

INFORMATICĂ

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE
A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ 1. Spaţiul românesc şi spaţiul european 2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: - relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief) - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică) - hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră - învelişul biopedogeografic - resursele naturale 3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României - harta politică a Europei; România ca stat al Europei - populaţia şi caracteristicile ei geodemografice - sistemul de oraşe al Europei - activităţile economice – caracteristici generale - sisteme de transport 4. Mediu înconjurător şi peisaje 5. Regiuni geografice în Europa şi în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România - studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii 6. Ţările vecine României

LOGICĂ, COMUNICARE ȘI ARGUMENTARE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. SOCIOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. ECONOMIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

FILOSOFIE
Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: Teorii politice moderne şi contemporane; Drepturile omului 4. Cunoaşterea 5. Filosofia

Etichete: bacalaureat 2014, Ministerul Educaţiei

0/124 COMENTARII
Essay Writing Tip
11 Feb 03:58
+0
VOTURI
-0
custom essay writing services reviews write my paper do my paper help me write my paper
e insurance auto
10 Feb 13:04
+0
VOTURI
-0
auto insurance quotes auto insurance quotes insurance auto quotes insurance quotes auto
Best Payday Loan
09 Feb 05:02
+0
VOTURI
-0
loans instant approval online loans instant approval online loans bad credit instant approval loans instant approval
Essays Writing
08 Feb 16:40
+0
VOTURI
-0
comparison contrast essay essay helper essay editor essay typer
Paydayloan
08 Feb 14:10
+0
VOTURI
-0
cash loans no credit check payday loans denver need cash now easy money payday loans
best insurance rates
08 Feb 10:12
+0
VOTURI
-0
cheap car insurance in alabama cheap auto insurance cheap auto insurance auto insurance companies 2017
Online Loans
08 Feb 09:20
+0
VOTURI
-0
what is a payday loan advance cash best payday lenders cash advance loan
online car insurance
07 Feb 19:15
+0
VOTURI
-0
best car insurance for young drivers best car insurance for young drivers auto insurance quotes auto insurance quotes online
Paydayloan
07 Feb 07:44
+0
VOTURI
-0
loans for bad credit personal loans with bad credit unsecured loans for bad credit personal loans with bad credit
Pay Day Loans
07 Feb 06:25
+0
VOTURI
-0
payday money payday loans bc best personal loans online personal loans
Online Lenders
06 Feb 17:20
+0
VOTURI
-0
cash advance loan cash advance loan cash advance loan online payday advance
Jameslek
06 Feb 02:56
+0
VOTURI
-0
the best online payday loans best online payday loans direct lenders of loans fast online payday loans sex chat chat sex chat sex chat sex buy essay online buy an essay buy essay abstract research paper payday loans no credit check payday loans no credit check money lender no credit check payday loans bad credit online math homework solver buy custom research paper college application essay college essay help free sex video chat free adult chat free sex cam chat adultchat payday bad credit loan payday loans for bad credit payday loans bad credit payday loans online direct lenders free chat rooms sex chat free free naked webcam free erotic chat
Best Payday Loan
05 Feb 19:30
+0
VOTURI
-0
bad credit payday lenders personal loans loans for bad credit loans for bad credit
Loans Online
04 Feb 20:10
+0
VOTURI
-0
money to lend cash advance loan cash advance loan cash advance loan
Money Loan
04 Feb 18:32
+0
VOTURI
-0
installment loans online personal loan bad credit installment loans online installment loans
Direct Lender Loans
04 Feb 12:16
+0
VOTURI
-0
bad credit installment loans guaranteed starter loans installment loans online personal loan
Jameslek
04 Feb 11:36
+0
VOTURI
-0
critical essay psychology dissertation help woodlands junior homework help critical essay i need help writing a essay help with economics homework homework help writing my paper paper writing service essay checker online best essay writing service write essay for me internet payday loans fast payday loans payday advance loans payday loans on line free xxx webcams porn webcams free porn web cam free xxx webcams online payday advance loan cash advance loan cash advance lenders cash advance loan sex chat cams free web cam sluts free webcam sex nude show sex web cam sex chat free free webcam porn free webcam porn website writes essays for you research writing research writing engineering assignment help
Jameslek
03 Feb 09:17
+0
VOTURI
-0
best payday loan best payday loan instant online payday loan best payday loan online loan cash advance cash payday loan fast payday loans same day payday loans no credit check free porn cams free web cam porn free cam porn free cam porn
White Paper Writer
03 Feb 03:49
+0
VOTURI
-0
write a paper for me write my paper for me writing paper online help me write
Personal Loans
03 Feb 02:10
+0
VOTURI
-0
personal loans unsecured personal loans online best personal loans personal loans online
Jameslek
02 Feb 07:08
+0
VOTURI
-0
payday loans online quick loan advance payday loans online no credit check emergency loans free webcam porn free webcam porn free webcam porn cam sites no credit check lenders only fastest payday loan fastest payday loan fastest payday loan college essay prompts paper writing college essay prompts college paper wife on webcam pussy webcam webcam pussy online sluts school papers school papers writing my paper school papers buy an essay buy an essay custom research paper writers buy essay online best essay writing service help with college homework best essay writing service writing a paper porn chat free chat rooms free chat rooms sex chat free
Photo Assignment
01 Feb 15:26
+0
VOTURI
-0
website to write essays electoral college essay research essay buy research papers
Online Payday Loan
01 Feb 08:25
+0
VOTURI
-0
cash loan advance paydayloan online payday advance cash advance loan
aarp auto insurance
01 Feb 01:26
+0
VOTURI
-0
auto insurance quotes auto insurance quotes auto insurance quotes auto insurance quotes
Jameslek
30 Jan 08:25
+0
VOTURI
-0
instant online payday loan speedy cash payday loans online instant online payday loan getting a loan research essay paper writing service research essay research papers same day payday loans online same day payday loans online same day payday loans online emergency loans no credit check adult cam sites free adult web cam adult webcams boob cams direct payday loans cash advance loan payday advance loans direct lenders of loans chat sex chat sex chat sex chat sex essays to buy homework help for math research papers research papers
go auto insurance
30 Jan 08:19
+0
VOTURI
-0
auto insurance quote dairyland auto insurance rental car insurance auto insurance quote
Jameslek
29 Jan 10:30
+0
VOTURI
-0
cam sites cam sites cam sites cam sites direct lenders for bad credit online payday loan lenders payday loans online easy payday loans payday lenders direct payday lenders direct payday loan direct lenders direct payday loan lenders online payday loan lender easy payday loans online best payday loans online easy online payday loans buy essay buy essays online writing a research paper middle school buy essay online best pay day loans quick loan money loan no credit loans guaranteed approval xxx chatrooms free webcam sex free sex webcam free webcam sex chat
Payday Loan
28 Jan 18:28
+0
VOTURI
-0
cash advance loan no credit check lenders only express cash advance unsecured personal loans bad credit
insurance quote
28 Jan 17:10
+0
VOTURI
-0
cheap auto insurance quotes online cheap auto insurance quotes cheap auto insurance cheap auto insurance
Homework Center
28 Jan 16:36
+0
VOTURI
-0
custom paper write my paper write my paper https://writemypaper.us.com - write my paper
Quick Loan
27 Jan 21:19
+0
VOTURI
-0
online payday advance check loans loan application form cash loans online
Jameslek
27 Jan 16:39
+0
VOTURI
-0
essay writing essay writing service writing a paper buy homework good college essays college essay prompts college essay graduate school essay same day loans quick cash loan pay day loans cash payday loans online best payday loan best payday loan online best payday loan online quick loans online payday loan lender online payday loan lender best cash advance loans online no credit check payday loan bad credit payday loans direct lenders quick loan payday loans bad credit online payday loans for bad credit fastest payday loan payday loan online fastest payday loan direct lenders mature cams free adult webcam chat free sex webcam chat free adult webcam chat nude shows free online porn chat free online sex chat free sex web chat online payday loans no credit check payday loans on line payday loans online easy payday loans
Jameslek
26 Jan 17:27
+0
VOTURI
-0
college paper online physics homework assignment writing help uk college paper paper writing writing a paper essay writing service essay writing online loans no credit check instant approval payday loans online direct lender no credit check payday loan quick cash loan payday loans bad credit online installment loans payday loans no credit check payday loans no credit check please do my homework essay corrector illustration essay writing essays in college the best online payday loans online payday loans payday loan online the best online payday loans easy online payday loans easy fast payday loans direct loan lenders cash loans my posse dont do homework help on math homework online essay top essay writing websites
Janelek
26 Jan 13:48
+0
VOTURI
-0
car insurance quotes auto insurance quotes cheap auto insurance quotes car insurance quotes
A Payday Loan
26 Jan 05:27
+0
VOTURI
-0
payday loans online small loans no credit check tribal loans direct lenders payday loans online
Janelek
25 Jan 23:55
+0
VOTURI
-0
payday loans online direct lenders payday loans online payday loans online payday loans online
Jameslek
25 Jan 21:20
+0
VOTURI
-0
best payday loans online payday lenders direct best payday loans online best payday loans online free chat rooms free sex video chat live sex chat free chat rooms research papers do my paper research paper proposal paper writing service
Online Loan
25 Jan 07:04
+0
VOTURI
-0
loans for people payday loans no credit check same day payday loans no credit check payday loans no credit check
Cash Loan
24 Jan 19:03
+0
VOTURI
-0
loans for bad credit commercial loan rates credit loans guaranteed approval small loans for bad credit
Get A Loan
24 Jan 08:04
+0
VOTURI
-0
payday loans online no credit check easy money payday loans payday loans no credit check small loans no credit check
Getting A Loan
24 Jan 04:49
+0
VOTURI
-0
faxless payday loans faxless payday loans faxless payday loan unsecured
Janelek
23 Jan 17:56
+0
VOTURI
-0
loans overnight cash loans payday loans victoria bc loans at home
Essay Buy
23 Jan 17:04
+0
VOTURI
-0
write your paper for you paper writer write papers for me write your paper for you
Fastest Payday Loan
23 Jan 14:15
+0
VOTURI
-0
advance payday loan payday advance advance payday loan poor credit loans guaranteed approval
Fastest Payday Loan
23 Jan 08:56
+0
VOTURI
-0
bad credit payday loans direct lenders cheap personal loans best debt consolidation companies best personal loans
Type Writer Paper
23 Jan 05:14
+0
VOTURI
-0
essay writer essay writer essay helper essay writer
Online Payday Loans
20 Jan 20:41
+0
VOTURI
-0
online loan loan application online debt relief 100 payday loans
Photo Assignment
20 Jan 15:20
+0
VOTURI
-0
do my homework for me homework help homework help help me with my homework
Get A Loan
20 Jan 07:51
+0
VOTURI
-0
1hr payday loans bad credit loan guaranteed loans indianapolis loans without a cosigner

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE