SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ.S-a dat nuvela la subiectul 3 la BACSUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. SUBIECTE BAC ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ. SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. UPDATE. Subiectul al treilea la bacalaureat s-a axat pe nuvelă, atât la profilul real, cât şi la profilul uman.

Elevii claselor a XII-a şi a XIII-a au intrat din nou în febra examenlor. Luni, 24 august, este programată prima probă scrisă la examenul maturităţii. Mai jos puteţi vedea, imediat ce vor fi disponibile, SUBIECTELE şi BAREMUL LA ROMÂNĂ BAC 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ.

SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. SUBIECTE BAC ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.

BAREM BAC ROMÂNĂ PROFIL REAL AICI.

SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015 - PROFIL REAL - CLICK AICI

BAREM BAC ROMÂNĂ PROFIL UMAN AICI.

SUBIECTE BAC ROMÂNĂ - PROFIL UMAN - CLICK AICI

BAREM BAC 2015 ROMÂNĂ - SESIUNEA DE TOAMNĂ - PROFILUL REAL

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate
(de exemplu: chipul – fața; șezând – stând) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 2 puncte
3.construirea oricărui enunţ în care se folosește o locuțiune/expresie care conține cuvântul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci
lexico-gramaticale ale subiectivității (de exemplu: deslușesc; îmi) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
amintirea; suferința) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a
imaginarului poetic (de exemplu: Jăratecul din ochii-ți azi e fum; În prima seară) 2 x 2 p. = 4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din primele două strofe ale
textului dat 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de stil
identificate 2 x 1 p. = 2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat
(de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării
lirice – eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea strofei a patra a textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele
artistice: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică, ezitantă – 2 p.; încercare
de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.;
text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte
• utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.;
utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din nuvela studiată 4 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată – 4 p.
• prezentare adecvată, fără raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată – 2 p.
• prezentare schematică sau superficială – 1 p.
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.
• ilustrarea trăsăturii prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.; ilustrarea printr-un
episod/citat sau printr-o secvenţă comentată – 2 p.; simpla numire a unor episoade/secvenţe
sau tendinţa de rezumare – 1 p.
– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi de
limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru construcţia personajului ales 4 x 1 p. = 4 puncte
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în construcţia
personajului: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus

BAREM BAC 2015 ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ - PROFIL UMAN 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
indicate (de exemplu: tăcut – calm; întors – revenit) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează pronunţarea legată a
două cuvinte; marchează căderea unei vocale) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează sensul conotativ al cuvântului indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității,
prezente în textul dat (de exemplu: aștept; mea) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea temei poeziei (de exemplu: iubirea) şi a oricărui motiv literar
prezent în textul dat (de exemplu: toamna) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe din textul dat care conturează dimensiunea
temporală (de exemplu: Sunt altul azi; S-au rupt acum) 2 x 2 p. = 4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofele a treia și a patra
ale textului dat 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de stil
identificate 2 x 1 p. = 2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de
exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării lirice – eul
liric) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea ultimei strofe a textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele
artistice: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică, ezitantă – 2 p.; încercare
de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.;
text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte
• utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.;
utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei:
prezentare clară, nuanțată: – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 9
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele
alese din nuvela studiată: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare schematică sau
superficială – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia
dintre cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; încercare
de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.
• câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei prin câte un episod/citat sau secvenţă comentată – 2 x 1 p. = 2 p.;
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi de
limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje
4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia
relaţiei dintre cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere sau
schematism – 2 p.; simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015 - PROFIL REAL 

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta 9
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Jăratecul din ochii-ți azi e fum
Și umbre moi pe chipul tău se-ngână
Tot mai cu greu te deslușesc pe drum
Când luneci trist cu pas felin de lână –
Îmi stărui într-atâta și acum
Cu ochi duioși și arzători precum
În prima seară în care ne văzum
Șezând cu amintirile de mână.
Când viscolele viselor se sting
Te văd înstrăinată în unghere
Și-ți țese-al nepăsării mut paing*
Mantii voievodale de tăcere.
Azi te iubesc cum ești și cum vei fi
Dar umbre mari pe chipul tău se-ngână
Și-n mine zaci precum în licăriri
Un chip întârziat într-o fântână.
E-o lege vană, dragoste nestins
Să ardă pururi peste depărtare?
Ori eu nicicând să nu-mi pot năbuși
Cu tine, suferința în uitare?
Cărările se spintecă-n sfârșit
Și de alt vis cumplit, văd trist și crud
Că am să-ncerc ca dorul înmiit
În mii de alte lacrimi să mi-l ud.
(Nicolae Labiș, Dor căzut)
*paing s.m. păianjen
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor chipul şi șezând. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența se-ngână. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul umbră.
2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale
subiectivității. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 9
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
6. Selectează, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului
poetic. 4 puncte
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele două strofe ale textului. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, strofa a patra a textului, prin evidențierea relației dintre ideea
poetică și mijloacele artistice. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța implicării tinerilor în
activități umanitare.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj
dintr-o nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/
conflictele din nuvela studiată;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe
comentate;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice,
limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în
construcţia personajului.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză
şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015 - PROFIL UMAN

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 9
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta 9
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Miroase iar a toamnă-n orașul nostru. Vino!
Te-aștept în prag cu brațul împovărat de flori.
Sunt altul azi, mai simplu și mai tăcut. De mine
S-au rupt acum toate mâhnirile ușor.
Și-n urma mea las astăzi stradelele senine
Și gangurile calde, fără păreri de rău.
Întors aici, trecutul ivit din nou, nici bine
De-acum n-o să-mi mai facă vreodată și nici rău.
Ci-n toată lumea asta străină și pustie
Visez ca mai-nainte doar fața ta-n cerdac,
Îți caut cu jind* în mintea-mi privirea-ți fumurie
Și parcă-n toamnă nu mă mai simt golit, sărac.
Departe peste case fug nourii tovarăși
Și-n zări se văd cocorii învăluiți de fum.
Tristețea mă răsfață ca altădată iarăși,
Ca altădată iarăși mă bucură acum.
Deci, fiindcă iar e toamnă-n orașul nostru, vino,
Să vezi și tu cum pleacă triunghiul de cocori,
Un altul azi, mai simplu și mai tăcut ca mine,
Te-așteaptă-n prag cu brațul împovărat de flori.
(Radu Stanca, Preludiu de toamnă)
*cu jind loc. adv. plin de dorință
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăcut și întors. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei din secvența mai-nainte. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului floare. 2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale
subiectivității. 4 puncte
5. Precizează tema poeziei şi un motiv literar identificat în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului
poetic. 4 puncte
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofele a treia și a patra ale textului dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului, prin evidențierea relației dintre ideea
poetică și mijloacele artistice. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre utilitatea cunoaşterii biografiei unei
personalităţi culturale/ştiinţifice.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-o
nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din nuvela
studiată;
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia
dintre cele două personaje;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii
temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre
stilistice, limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia
relaţiei dintre cele două personaje.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză
şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.


SUBIECTE ROMÂNĂ BAC 2015. SUBIECTE BAC ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ. Iată şi SUBIECTELE LA BAC ROMÂNĂ PROFILUL REAL:

SUBIECTE ROMÂNĂ BAC 2015. SUBIECTE BAC ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ. Iată şi SUBIECTELE LA BAC LA ROMÂNĂ LA PROFILUL UMAN:


Click pe imagini pentru rezoluţie maximă

Foto: adevarul.ro

SUBIECTE ROMÂNĂ BAC SESIUNEA A DOUA. Elevii de la profilul Real au avut de rezolvat la primul subiect mai multe cerinţe legate de poezia „Dor" scrisă de Nicolae Labiş.

La subiectul al doilea, elevii au avut de făcut un text argumentativ privind activităţile umanitare din viaţa tinerilor.

La subiectul al treilea, tinerii au avut de caracterizat un personaj dintr-o nuvelă, potrivit adevarul.ro.

SUBIECTE ROMÂNĂ BAC 2015 SESIUNEA DE TOAMNĂ. Absolvenţii liceelor de profil Uman au avut de făcut, la subiectul al doilea, un text argumentativ privind importanţa cunoaşterii biografiei unei personalităţi culturale sau istorice.

La subiectul al treilea, aceştia au avut de vorbit despre relaţia dintre două personaje dintr-o nuvelă studiată, conform adevarul.ro.

Absolvenţii de liceu vor trece din nou prin febra examenelor, începând de luni, când este programată prima probă scrisă la examenul de BACALAUREAT.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. REGULI DE ACCES BAC: Elevii încep examenul de bacalaureat la ora 9.00. Accesul candidaţilor la examenul de bacalaureat se face cu maxim 30 minute înaintea probei scrise. Elevii nu au voie să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

SUBIECTE ROMÂNĂ BAC 2015. SUBIECTE BAC ROMÂNĂ SESIUNEA DE TOAMNĂ. BACALAUREAT 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. Luni, 24 august 2015, este programată proba scrisă la limba română în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. B365.ro va publica subiectele şi baremul la limba română scris în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, imediat ce vor fi disponibile. Până atunci, însă, vă prezentăm subiectele care s-au dat la proba scrisă la limba română în sesiunea din vară.

Subiecte Bacalaureat 2015 Română REAL:

Subiectul I: De analizat un text numit "Trei Generaţii", cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. Subiect II: Un text argumentativ despre importanţa sportului. Subiectul III: De caracterizat un personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu, conform Adevărul.

Iată şi: BAREMUL LA REAL - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Subiect Bacalaureat 2015 Română UMAN

Subiectul I: De analizat un text numit "Trei Generaţii", cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. Subiectul II: Text argumentativ despre rolul scriitorului în societate Subiectul III: Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic.

 

Iată şi BAREMUL LA UMAN - LIMBA SI LITERATURA ROMANA

SUBIECT LIMBA ROMÂNĂ BAC 2015 (SESIUNEA SPECIALĂ OLIMPICI):

BACALAUREAT 2015, CALENDAR PROBE BAC 2015. SUBIECTE ȘI BAREM la ROMÂNĂ, BAC 2015. PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ.

 

BACALAUREAT 2015, CALENDAR PROBE BAC 2015. SUBIECTE ȘI BAREM la ROMÂNĂ, BAC 2015. PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. SURSA FOTO: romaniatv.net

VEZI aici Modele subiecte limba și literatura română scris Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic)

VEZI aici Modele subiecte limba și literatura română scris Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. Absolvenţii de clasa a XII-a care au urmat cursurile de profil uman sau pedagogic vor primi la examenul de Bac 2015 subiecte mai dificile decât cei care provin din clasele cu profil real sau tehnologic.

Etichete: BAC 2015, bacalaureat 2015, bacalaureat sesiunea a doua, bacalaureat sesiunea de toamnă, barem, BAREM BAC 2015, BAREM BACALAUREAT 2015, limba română, limba şi literatura română, proba scrisă la limba si literatura romana, rezolvare, REZOLVARE ROMÂNĂ, sesiunea de toamnă, subiecte bac, SUBIECTE BAC 2015, subiecte bacalaureat, subiecte romana

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE